ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 14:35
އާސަންދައިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އާސަންދައިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދިއުން
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދާ މީހުންނަށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސް އިރުޝާދު ދެއްވާ އުސޫލެއް ނޯވޭ: ހީނާ
 
97.2 އިންސައްތަ އަކީ ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ނަގާފައިވާ ޓިކެޓް
 
މިމަހުގެ 25ގެ ނިޔަލަށް 1922 ޓިކެޓް ނަގާދެވިފައިވޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ މީހުންނަށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިރުޝާދު ދެއްވާ އުސޫލެއް ނޯންނަ ކަމަށް އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށްދާ މީހުންނަށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސްގެ ޚާއްސަ އުސޫލެއް ނޯންނަ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް އެހީގެ ކަންކަން އަވަސްކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑު ކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހީނާ ވިދާޅުވީ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެއޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެކަން ހަމަޖައްސައި ދެނީ އެންސްޕާ ނުވަތަ އާސަންދައިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޭސްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިރުޝާދު ދެއްވާ އުސޫލެއް ނޯންނަ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 25 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުމަށް 1922 ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިޓިކެޓުގެ ތެރެއިން 97.2 އިންސައްތަ އަކީ ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދިއުމަށް ނަގާފައިވާ ޓިކެޓް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭތީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ ދިވެހިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާއަށް ދެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ފަރުވާއަށް ދަނީ އިންޑިއާއަށެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށްދާ މިންވަރު ކުޑަ ކުރުމަށް ނުވަތަ ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށް ތައިލޭންޑް އަދި ޔޫއޭއިން އާސަންދަ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ފަސޭހަކުރެއްވުމަށް: ހީނާ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރައީސާއި ސަރުކާރުގެ ވަފުދު ކުރައްވާ ދަތުރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ، ތަފްސީލު ހާމަކުރާނަން: ހީނާ
ރައީސް އޮފީހުން ގާނޫނަށް އަމަލުނުކޮށްގެން އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ބަލާ ހިސާބަށް ދިއުމުން ލަދުވެތި
ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ރޮއްވަނީ!
ފޯނު ނުވެއްދޭ މައްސަލައިގައި ހައްލު ހޯއްދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު ފޯނު ނުވެއްދޭ ވާހަކަ ތަރުޖަމާނު ދޮގުކުރައްވައިފި
ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭ، އެމަސައްކަތް ނިމޭއިރު ފެލެޓު ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިންމާ ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓުތައް ދޫކުރާނެ: ހީނާ
ފުށިދިއްގަރުފަޅު މަޝްރޫއުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ބައި ނުފެނުނު ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭ: ހީނާ
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް ހީނާ