ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:18
ގއ. ވިލިނގިލިން ވަނީ ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައި
ގއ. ވިލިނގިލިން ވަނީ ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައި
އަވަސް
ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ތެރެއިން ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުގެ އިތުރު ކޭސްއެއް ފެނިފައެއްނުވޭ: އެޗްޕީއޭ
 
ޕޮޒިޓިވްވި ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސްވެގެން ދިޔަ
 
ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިއުލާނުކުރީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު

ގއ ވިލިނގިލީގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށްފަހު ނެގުނު ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓުކުރިއިރު ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުގެ އިތުރު ކޭސްއެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ޕަރޓޫސިސް ނުވަތަ ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިއުލާނު ކުރީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ގއ. ވިލިނގިލިން ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމަށް ކުޑަ 3 ކުދިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާކަމަށެވެ. މި ބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގަވާއިދުން ވެކްސިން ދޭން ފެށުމާ ގުޅިގެން މި ބަލި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ބަލީގެ ކޭސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ސުވާލު ކުރުމުން އެޗްޕީއޭގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށްފަހު ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓުކުރިއިރު އިތުރު ކޭސްއެއް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގޯސްވެގެން ދިޔަ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ސިއްޙީ އިތުރު މައްސަލަތަކެއްވެސް ހުރި ކަމަށެވެ.

ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން ފެތުރެނީ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ޒަރީއާއިންނެވެ. ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން ޖެހުމުން ފުރަތަމަ ފެންނާނީ އާންމު ރޯގާތަކުގައި ވެސް ފެންނަ އަލާމާތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކެއްސައި، މި ކެއްސުން ގިނަ ދުވަހަށް ދިގުލައިގެން ދެއެވެ. ތުއްތުކުދިންނަށް މީގެ އިތުރުންވެސް ބައެއް އަލާމާތްތައް ފެނިދާނެއެވެ. އަދި ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ބޮޑު މީހަކަށް މި ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ، ބަލީގައި މާބޮޑު އަލާމާތްތައް ނުފެނިދާނެއެވެ.

މި ބަލި ޖެހުމުން ނުރައްކާ ބޮޑީ ވަރަށް ތުއްތުކުދިންނަށެވެ. އެހެންކަމުން 7 އަހަރު ނުވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން މި ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތިބި ކުދިން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެރަށެއްގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން ވެކްސިން ޖެހެން ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޯގާޖެހި ކެއްސައި، ކެއްސުން ދިގުލައިގެން ދާނަމަ، ނުވަތަ ކެއްސުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވާނަމަ، ނުވަތަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަރުވާކުރާ އެހެން ބައްޔެއް ހުރިނަމަ، ނުވަތަ ތުއްތުކުއްޖެއް ނުވަތަ މާބަނޑު މީހަކުނަމަ ލަސްނުކުރައްވާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ބައްޔަކީ ވެކްސިން ޖަހައިގެން ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ބައްޔެކެވެ.

މި ބައްޔަށް ދެވޭ ފަރުވާއަކީ އާންމުކޮށްވެސް ދެވޭ އެންޓިބައޮޓިކެވެ. ބަލީގެ ކޮމްޕްލިކޭޝަންސްގެ ތެރޭގައި އެންމެ އާންމު ކަމަކީ ނިއުމޯނިއާ ނުވަތަ ފުއްޕާމޭގައި އިންފެކްޝަން ހެދުމެވެ.

ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ވެކްސިންގެ ހުރިހާ ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ. ވެކްސިން ޖެހުމުން ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދީ، އަދި ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެވޭ ވެކްސިން ހިމެނޭ ޕެންޓަވޭލެންޓް ވެކްސިން ދެވޭނީ އުމުރުން 2 މަސް، 4 މަސް އަދި 6 މަހުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން 4 އަހަރު ފުރުމުން ޑީޕީޓީ ބޫސްޓަރު ދެވެއެވެ. މި ހުރިހާ ޑޯޒެއް އޭގެ ވަގުތުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް