ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 07:15
އިސްރާއީލުގެ ވަޒީފާތަކަށް ދާން ބޭނުންވާ އިންޑިއާގެ މަސައްކަތްތެރިން ލަކްނޯގައި އިންޓަވިއުގެ އިންތިޒާރުގައި
އިސްރާއީލުގެ ވަޒީފާތަކަށް ދާން ބޭނުންވާ އިންޑިއާގެ މަސައްކަތްތެރިން ލަކްނޯގައި އިންޓަވިއުގެ އިންތިޒާރުގައި
އޭޕީ
އިންޑިއާ ލޭބަރުން އިސްރާއީލަށް ގެންދަނީ
އިސްރާއީލުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ މަސައްކަތްތެރިން ފޮނުވާލުމަށްފަހު އިންޑިއާއިން ލޭބަރުން ހޯދަނީ
 
އިންޑިއާއަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ގިނަ ގައުމު ކަމަށްވާއިރު، އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ދަނީ ވަޒީފާއެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކާ ގުޅިގެން ދެ ޤައުމުގެ އިތުރުން މެދުއިރުމަތީގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި ދަނީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންނެވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އިސްރާއީލުން ދަނީ ފަލަސްތީނަށާއި، ހަމާސްއަށް ހުރިހާގޮތަކުން ވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކާބޯތަކެއްޗާއި، އިންސާނީ އެހީ ޣައްޒާއަށް ވެއްދުން މަނާކުރުމުގެ އިތުރުން އިސްރާއީލުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ އެތައްހާސް މަސައްކަތްތެރިން ވެސް ވަނީ ފޮނުވާލައިފައެވެ.

އިސްރާއީލުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ ހުރިހާ އެންމެ ކަހަލަގޮތަކަށް އެ ގައުމުން ބޭރުކޮށްފައިވާއިރު، އެމީހުންގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާގެ ލޭބަރުން އިސްރާއީލަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ އެ ގައުމުން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވަނީ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތެރިން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ވެސް ކޮށްފައެވެ.

ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ރެކްރޫޓްމަންޓް ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުގެ މޭސަނުންނާއި ކާޕެންޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާތްގަޑަކަށް 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލޭބަރުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލާއި ހަމާސްގެ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައިގައި ޣައްޒާ ހަލާކުވެ، މެދުއިރުމަތީގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވީ ނަމަވެސް، އިސްރާއީލުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާތަކަށް ދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ރެކްރޫޓްމެންޓް ސެންޓަރަކަށް ޖަމާވެފައެވެ.

ޖަމާވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަންހެނުން ތިބިކަމުގައިވިޔަސް ގިނައީ މޭސަނުންނާއި، ކާޕެންޓަރުންނާއި، ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތައް ދަންނަ ފިރިހެނުންނެވެ.

އިގްތިސާދު ކުރިއަރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ވަޒީފާ ނެތް މީހުން ގިނަ އިންޑިޔާގައި ވަޒީފާ ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ގައުމެއްގައި އެ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެތަނަށް ޖަމާވި މީހުން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

ކޮލެޖުގެ ގްރެޖުއޭޓް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ އަނޫޕް ސިންގް އަށް އިސްރާއީލަށް ދާން ހޮވިއްޖެ ނަމަ މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް 1،500 ޔޫރޯ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނި އިރު، އެއީ އިންޑިއާގައި އެ މަސައްކަތަށް މަހަކު ލިބޭ މުސާރައިގެ ތިން ގުނަ އަށް ވުރެވެސް ބޮޑު އަދަދެކެވެ. އިންޑިއާގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ލަކްނޫގެ މަރުކަޒުގައި ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުއަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އޭނާ ބުނީ އިސްރާއީލަށް ދާން ވަޒީފާއަށް ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ ކަމުގައެވެ.

އަހަރެމެން އިސްރާއީލަށް މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި ދާން ބޭނުންވަނީ އިންޑިއާގައި ވަޒީފާއެއްނެތް، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އިތުރު މަގެއްނެތް، އާއިލާއާއަށް ކާންދީ ބަލަންހައްޓަން ޖެހިފައިވާ އެތައްބަޔަކު މިތާއެބަތިބި، އަނެކޮޅުން އިސްރާއީލްގެ ވަޒީފާއަކުން ލިބޭ މުސާރައަކީ އިންޑިއާގައި ލިބޭ މުސާރައިގެ ގާތްގަޑަކަށް ހަތަރުގުނަ
އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވި މީހެއް

އިސްރާއިލަށް މަސައްކަތް ތެރިންގެ ގޮތުގައި ދާން ބޭނުންވެފައިތިބި މީހުން ބުނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް މަސައްކަތްތެރިން އިސްރާއީލުން ބޭރުކޮށްފައިވާއިރު، އިސްރާއީލަށް މަސައްކަތްތެރިންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަޑު އެމީހުންނަށް އިވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ހަރިޔާނާ އާއި އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މަގާމަށް އިޝްތިހާރުކޮށްފައެވެ. އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ލޭބާ މިނިސްޓަރު އަނިލް ރާޖްބަރް ވިދާޅުވީ، އަންނަ މަހު އިސްރާއީލަށް ފައިނަލް ސިލެކްޝަނަކަށް ފޮނުވަން 16،000 މީހުންގެ ލިސްޓެއް ފައިނަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާޖްބަރް ވިދާޅުވީ ލަކްނޯގައި ހުންނަ ފެޑެރަލް ސަރުކާރުގެ ސްކްރީނިން ސެންޓަރަކީ އިސްރާއީލުން މަސައްކަތްތެރިން ހޯދުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ސެންޓަރެއް ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް އިޤްތިޞާދެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމަށް ވުމުން ގިނަބަޔަކަށް ވަޒީފާ ނުލިބުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

އާޒިމް ޕްރޭމްޖީ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޓޭޓް އޮފް ވޯކިން އިންޑިއާ ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާތައް އިތުރުވުމަށް ފަހު، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ޖުމްލަ ކޮށް ކުރިއެރުން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރެގިއުލާ ވޭޖް ޖޮބްތަކުގެ ދުވެލި ވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް ދާއިރު، އަދިވެސް އެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި އެއީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ޔުނިވާސިޓީ ގްރެޖުއޭޓުންނަށް 15 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތީ އަދި 25 އަހަރުން ދަށުގެ ގްރެޖުއޭޓުންނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 42 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މަސައްކަތްތެރިންނާއި ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 13 މިލިއަން މީހުން އިންޑިއާއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް