ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:28
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ޗައިނާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު: ބޮލަކަށް 80،000 ރުފިޔާގެ މަގުން، ޖުމްލަ 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއްވި
 
އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރައްވާފައިވަނީ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅުންގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓަށް

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ކަމަށްވާ ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދަށް، 2.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި ވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން، އެ ދަތުރުފުޅުގައި 30 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރައްވާފައިވަނީ ދެކޮޅުގެ ޓިކެޓަށެވެ. އެގޮތުން:

  • މާލެއިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް 862,377.92 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވޭ.
  • ޗައިނާއިން މާލެއަށް އެނބުރި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް 1,158,104.68 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވޭ

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބިޒްނަސް ކްލާސް އަދި ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ޓިކެޓުތަކުގެ ތެރެއިން މުޅި ދެ ދަތުރަށް 13 ބޭފުޅަކު ވަނީ ބިޒްނަސް ކްލާހުގައި ދަތުރުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޕޮކެޓް މަނީގެ ގޮތުގައި އެ 30 ބޭފުޅުންނަށް ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ދަތުރުގެ އިތުރު ޚަރަދުތަކަށް ގާތްގަޑަކަށް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

ރައީސްގެ އެ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާގެ އެކި އަވަށްތަކަށް ދަތުރުކުރެއްވި ނަމަވެސް، އެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކުރި ޚަރަދުގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައެއް ނެތެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން، ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި، އެ ގައުމުގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައި ޚަރަދުތައް ކުރީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދުވެސް ހަމަޖެއްސީ ޗައިނާ ސަރުކާރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި