ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 08:44
ރެސްކިޔު ޑައިވަރ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރެސްކިޔު ޑައިވަރ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
ފަޅުވެރިން ތަމްރީން ކުރުން
ކޮންމެ އޮޑިއަކުން މަދުވެގެން އެއް ފަޅުވެރިޔަކު، ރެސްކިޔު ޑައިވަރ ފެންވަރަށް ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
 
މި ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 6 އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ
 
މަސްވެރިންނަށް އެން ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
މަސްވެރިކަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ

ރާއްޖޭގައި ފީނައިގެން އެންވެރިކަންކުރާ ކޮންމެ އޮޑިއަކުން މަދުވެގެން އެއް ފަޅުވެރިޔަކު، ރެސްކިޔު ޑައިވަރ ފެންވަރަށް ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ގދ. މަޑަވެލީގައި ރެސްކިޔު ޑައިވަރ ޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަނީ، މަސްވެރިކަމަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަކަށް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން މަސްވެރިންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަށާ މި މުހިންމު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން، މަސްވެރިކަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިންނަށް އެން ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެންވެރިކަމުން ނަފާ ނެރެވޭނެ މަސައްކަތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޑައިވްކުރުމުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރީންނަށް ކުރިމަތިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އަދި މަސްވެރިކަންކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަޅުވެރީންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 1 ފަޅުވެރިއަކީ "ރެސްކިޔު ޑައިވަރ" ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ހަދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ރެސްކިޔު ޑައިވަރ ފެންވަރަށް ތަމްރީންވާ ބައިވެރިން ތަފާތު 6 ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި ކޯސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ 6 އިންސްޓްރަކްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

ގދ. މަޑަވެލީގައި ދުއްވާ 8 ދޯނިން 8 ފަޅުވެރިޔަކު މިހާރުވަނީ ރެސްކިޔު ޑައިވަރ ކޯސް ހެދުމަށް ނިންމާފައެވެ. އޮޑިވެރިންނާއި ކެޔޮޅުންގެ އެދުމަށް، ދޯނިތަކުން ފީނާ އެހެން ފަޅުވެރީންނަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ރެސްކިޔު ޑައިވަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުވަދުއަތޮޅުގެ އިތުރު 3 ރަށެއްގައި މި ކޯސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އެއީ ގއ. ކޮލަމާފުށި، ގއ. ވިލިނގިލި، އަދި ގއ. ދެއްވަދޫގައެވެ. އަދި ލ އަތޮޅާއި، ސ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައިވެސް މި ކޯސް ހިންގުމަށްވަނީ އެދިފައިވެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ފެށޭ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި، ސ އަތޮޅާއި، ލ އަތޮޅަށް ޑައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ފެށި ޑައިވްކޯހާއެކު ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގައި، ޖުމްލަ 25 ފަޅުވެރިންނަށް ކޯސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް