ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 19:41
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ
ރާއްޖެ، އިންޑިއާ - މަޝްވަރާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ސާފު ނުވެ އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑުވަނީ
 
އިންޑިއާ ސިފައިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، މާޗް 15ގައި އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެއިން އެދިފައިވޭ

ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ހިސާބުން އެންމެ އަޑުހަރުކޮށް ދައްކަމުން ދަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމުގެ ވާހަކައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ގުޅުވާ އެތައް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ވިއްކަވައިގެންނެވެ. ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ބުނެ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދީ، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރި އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކަށް އެ ވާހަކަ ހައްދަވަމުންނެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، މާޗް 15ގައި އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރަސްމީކޮށް އިންޑިއާގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެއާއި އެކު ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކެއް ކުރާއިރު އިންޑިއާ އިން ހާމަކުރަނީ ވަރަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް މައުލޫމާތުތަކެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުން ހީވަނީ އަދު ނޫނީ މާދަމާ އިންޑިއާ ސިފައިން ގޮސްދާނެހެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަޝްވަރާތަކުގައި ސާފު ނިންމުމެއް ނުނިންމޭކަން އިންޑިއާގެ ވާހަކަތަކުން އެބަ ހާމަވެއެވެ.

ޖެނުއަރީ 14އިން ފެށިގެން މިކަމާއި ގުޅޭ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ދާއިރު ރާއްޖޭގެ ވާހަކަ އާއި އިންޑިއާގެ ވާހަކަ އާއި ދިމައެއް ނުވެއެވެ. އިންޑިއާ އިން ބުނާގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އަދި މެޑްވެކްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު އަދި ޑޯނިއާ ބޭނުންކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން ވީހާވެސް އަވަހަށް ބޭލުމަށް ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވެސް މިމަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް، ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ކުރާނެ ކަަމަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ބުނާ ބުނުމަށް ބާރު ލިބޭ ވާހަކައެއް ސާފުކޮށެއް ނުދައްކައެވެ. ބުނި ވާހަކައަކީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް ވެސް މަޝްވަރާކުރި ވާހަކައެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް ޖައިޝަންކަރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރާއި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ދެ ވަޒީރުން ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ ޔުގަންޑާގެ ވެރިރަށް ކަމްޕާލާގައި ކުރިއަށްދާ ނަން-އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް، ނާމްގެ 19 ވަނަ ސަމިޓުގެ ހަވާސާގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމާއި އެކު އޮޅުންބޮޅުންތައް ވީ ހައްތަހާ އިތުރެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިއުމާގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާދެމެދު ކުރަމުންދާ މަތީ ފަންތީގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ދެކެވުނު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ވަޒީރު އެކްސްގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައި އެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް ދައްކަވާފައެއް ނެެތެވެ. ރާއްޖެއިން އެވަރަށް އެ ކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް ބުނާ އިރު ދެ ޤައުމުން ނެރޭ ސްޓޭޓްމެންޓްތަކުގެ ފަރަގު ބޮޑުވާ ސަބަބާއި މެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ނާމް ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ދެ ޤައުމުގެ ވަޒީރުން ނަގާފައިވާ މި ފޮޓޯގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ؟ މި ފޮޓޯ އިން ފެންނަނީ ބީރައްޓެހިކަމެވެ. އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ ވަރަށް ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. އިށީނދެލައިގެން ނޫނީ ސަލާމްކޮށްލައިގެން ތިބި މަންޒަރު ފެނުނެވެ. އެކަމަކު މި ފޮޓޯ އިން ފެންނަނީ ނުތަނަވަސްކަމޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. ވަރަށް ކުރުކޮށް ބުނާނަމަ ތަސްވީރު ބަލާނީ ތަސްވީރު ބުނާހެންނެވެ. މި ތަސްވީރުން މި ބުނެދެނީ ގުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ. ނުވަތަ ގުޅުމެއް، ގާތްކަމެއް ނެތް ވާހަކައެވެ. އިތުރަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތެއް ނޫންތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް