ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 19:43
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރާއި އިންޑިއާ ސަފީރު ބައްދަލުކުރެއްވުން
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރާއި އިންޑިއާ ސަފީރު ބައްދަލުކުރެއްވުން
މަގޭ ރިޕޯޓް
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރާނެކަމަށް ދިން ތާރީޚު، ސަރުކާރުން މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އަނބުރާ އަނެއް ދޮގު؟
 
ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ބޭއްވުމަށް ކުރި މަޝްވަރާގެ ވާހަކަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޮގެއް ނުކުރޭ
 
ދެގައުމުން ގުޅިގެން ކަންކަންކުރުމާއި ހައްލު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާ ކުރި
 
އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރާއި މަތިންދާބޯޓު ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި ބަޔަކު ކޮންމެ ފަދަކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެރިކަމަށް އަންނަން އެކި ފަރާތްތަކުން ސިހުރު ހާހޫރައާއި، ފަންޑިތައާއި، ކޯޓުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް ސްކޭމް ޖައްސައިގެން ފިތުނަ ދޮލަނގުގައި ފިތުނަ ބޮލަށްލައިގެން ވެރިކަމަށް އައި ސަރުކާރެއް މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރު ނޫނިއްޔާ ނެތެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ދޮގާއި މަކަރާއި ފިތުނަ ފަތުރައިގެން މިހާރު ވެރިކަމަށް އައި ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވުމާއެކު ކުރިން ހިފައިގެން ދުވި ދޮލަނގުގެ ކުލަ ބަދަލުކޮށް ހިފައިގެން ނުކުމެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖެ-އިންޑިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަގީގަތާއި ހިލާފު އެތަކެއް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވުމަށްފަހުއެވެ. ބިރުން ފިއްކަނޑައިގެންދާވަރުގެ ބިރުވެރި ވާހަކަ ދައްކަވައިގެންނެވެ. ހަތިޔާރު އެޅި 2000ށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބި ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި އިންޑިއާގެ ބޭސްއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ ސިކުނޑީގައި އެވާހަކަ ހަރުކޮށްގެންނެވެ.

ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް ދެމަސްވެގެން ގޮސް އަނެއްކާވެސް އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވާއިރުވެސް އެ ބުނާ 2000 ސިފައިން ތިބީ ކޮންތާކުކަމެއް ބުނެދޭކަށް ނޭނގުނެވެ. ތިބީ ކިތައް ސިފައިންކަމެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ނޭނގެނީކީއެއް ނޫނެވެ. ވެރިކަމަށް އަންނަން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދިވަރުން އެއިން މިންޖުނުވާނެތީ އަދަދުތައް އެނގޭއިރުވެސް ނޭނގޭކަމަށް ހަދައިގެން ތިބެނީއެވެ. އެއްސުވާލެއް އެތައްފަހަރަކު ތަކުރާރުކުރުމުންވެސް ޖަވާބު ނުދެވި މިއަދު އަނެއްކާވެސް ދައްކަނީ ސިފައިން ބޭރުކުރާވާހާކައެވެ.

ކުރިން ފިތުނައިގެ އަލިފާންގަނޑު ރޯކޮށް ދެއްކި ވާހަކައިގެ ނަތީޖާއެއްގޮތުން މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ތިބީ އެބޭފުޅުން އޭރު ވިދާޅުވި ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން މިގައުމުން ބާލާނެ މަންޒަރު ބެލުމަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ނެތް އެއްޗެއް ބާލާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. 2000 ސިފައިން ނެތްކަން ހުދު އެމަނިކުފާނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ގައުމުގެ ވަލިއްޔުލް އަމުރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއަދު އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރީ އެމަނިކުފާނުގެ މޭރުކޮޅުމަތީގައެވެ. އޭގައި އޮތީ 89 ސިފައިންނެއްގެ ވާހަކައެވެ. އަދިވެސް ހަގީގަތް ހާމަކުރައްވާކަށް ބޭނުންފުޅެއް ނުވެއެވެ. އަދިވެސް ހެއްދެވި ދޮގު މަތީގައި ދޮގުގެ ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރުން ނޫން އިތުރުކަމެއް ނުކުރެއެވެ.

އިހައްދުވަހަކު އަޑަށް ވަރަށް ބާރުލައްވާފައި، އިންޑިއާ ސިފައިން މާރޗް މަހުގެ 15ގެ ކުރިން ބާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެެވެ. މަޖިލިސް އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހުގެ ދެ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. މިއީ ވިސްނާލި ބަޔަކަށް ފިލާވަޅެކެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެދުވަހުގެ ކުރިން އަދި އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމުގެ 24 ގަޑި އިރު ކުރިން ޖައްސަން އުޅޭ މަކަރުވެރި ރޭވުމެވެ. މިއީވާނެކަމެއް ކަން އަދި ކުރެވޭނެކަމެއް ކަމާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ނެތް އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް ގައުމުން ބާލަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް އެ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމެއް އަދި އެކަމާއި މަޝްވަރާކުރިކަމަށް އިންޑިއާއިން ނުބުނެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ ހައި ލެވެލް ކޯ ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ އަރިއަރިއަަށް ފޮޓޯ ނަގާ، ވަރުގަދަ ބަޔާނެއްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަޝްވަރާތައް މި ބައްދަލުވުމުގައި ނުކުރެއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ވާހަކަވެސް ނުދައްކައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ ދެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވެސް ބަޔާން ނެރިފައެވެ. އަދި ދެ ގައުމުން ނެރުނު ބަޔާން ތަފާތުވުމާއެކު ކަންކަން ދަނީ މަޑުމަޑުން ނިއުޅެމުންނެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ދޫކޮށްލައި، ޗައިނާގެ މަދަދަށް މި ސަރުކާރުން އެދެމުންދާއިރު، އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމުގެ ނަމުގައި ޗައިނާ އަޑީގައި އޮވެގެން، ސަރުކާރުން ދަނީ އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު ފޮނުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޖެނުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު މިކަމާ ގުޅިގެން ކޯ ގްރޫޕް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ބޭނުންކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. މި މަޝްވަރާގައި ޑޯނިއަރ އަދި ހެލިކޮޕްޓަރ ފޮނުވާާލާ ވާހަކައެއް ދެއްކި ކަމަށް އިންޑިއާއަކުން ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަން އިންޑިއާއިން ހާމަކުރެއެވެ. އެވާހަކަ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޮގެއްވެސް ނުކުރެއެވެ. އަދި މީގެ ހެއްވާ ކަމަކީ އެ ބާއްވަން މަޝްވަރާ ކުރާއިރު، ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބީވެސް އެ ދުއްވާށެވެ. އެހެންވީމަ މަތިންދާ ބޯޓާއި ޑޯނިއާ ބާއްވަން މަޝްވަރާކުރާނަމަ ސިފައިން ބޭރުނުކުރުމުގެ މަޝްވަރާއެއް ހިގައިދިޔަކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުން ވެސް ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، "މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހައްލެއް" ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ރަންދީރު ޖައިސްވާލް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އަދި މެޑްވެކްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު އަދި ޑޯނިއާ ބޭނުންކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެފަރާތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހައްލެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރިކަމަށެވެ. އަދި ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާގައި ކަމަށާއި، އެކަމާ ރާއްޖޭން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށްވެސް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ރާއްޖޭން ރަސްމީކޮށް އެދުނު ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ޖައިސްވާލް ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ދެއްކި ވާހަކަތައް ކަމަށެވެ. އެއީ ހަގީގަތުގައި ހާލަތު އޮތްގޮތް ކަމަށާއި، އެއީ އަދި ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދެފަރާތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރީ، ދެފަރާތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވަތަ ހައްލު ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާއެއް ކަމުން, ކަންކަން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި، ދެން އޮންނަ ކޯ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ އިތުރުން، އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ ގައުމުގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުކޮށް، މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން އަވަސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އަންނަން ހެދީ ހުސް ދޮގެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަކީ އެއިން އެންމެ ބޮޑު ދޮގެވެ. އަދިވެސް އެ ދޮނގު ދޮލަގު ހިފައިންގެން ދުވަން ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެ ނުވިކޭނެއެވެ. ސްކޭމް ޖެއްސޭނީ އެއް ފަހަރުކަމަށް ދިވެހިން ބުނެ މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުގެ އިންތިހާބުން ސަރުކާރު ފެއިލްކޮށްލައިފިއެވެ. ދެން ސްކޭމެއް ވެސް ނުޖެއްސޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭތީ ނުނިދޭ، އިންޑިއާ އައުޓް ކެންޕޭނަށް ނުކުންނާނަން: ރައީސް ޔާމީން
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް