ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 19:24
ރައީސް މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޓްވިޓަރ
އިންޑިއާ-ރާއްޖެ މައްސަލަ
ކޯ ގްރޫޕް ބައްދަލުވުމުގައި، މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން އަވަސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރި - އިންޑިއާ
 
ހޯދަމުންދަނީ ދެފަރާތުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހައްލެއް
 
އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކޯ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ކަންބޮޑުވޭ
 
ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

އިންޑިއާ އަދި ރާއްޖޭން ވެސް ހޯދަމުންދަނީ ދެފަރާތުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހައްލެއް ކަަމަށާއި، ކޯ ގްރޫޕް ބައްދަލުވުމުގައި، މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން އަވަސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ދޫކޮށްލައި، ޗައިނާގެ މަދަދަށް މި ސަރުކާރުން އެދެމުންދާއިރު، އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމުގެ ނަމުގައި ޗައިނާ އަޑީގައި އޮވެގެން، ސަރުކާރުން ދަނީ އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކާއި ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު ފޮނުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ޖެނުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު މިކަމާ ގުޅިގެން ކޯ ގްރޫޕް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ބޭނުންކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުން ވެސް ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، "މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހައްލެއް" ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ރަންދީރު ޖައިސްވާލް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އަދި މެޑްވެކްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު އަދި ޑޯނިއާ ބޭނުންކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެފަރާތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހައްލެއް ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރިކަމަށެވެ. އަދި ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާގައި ކަމަށާއި، އެކަމާ ރާއްޖޭން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށްވެސް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ރާއްޖޭން ރަސްމީކޮށް އެދުނު ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ޖައިސްވާލް ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ދެއްކި ވާހަކަތައް ކަމަށެވެ. އެއީ ހަގީގަތުގައި ހާލަތު އޮތްގޮތް ކަމަށާއި، އެއީ އަދި ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދެފަރާތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރީ، ދެފަރާތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވަތަ ހައްލު ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާއެއް ކަމުން, ކަންކަން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި، ދެން އޮންނަ ކޯ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ އިތުރުން، އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ ގައުމުގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުކޮށް، މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން އަވަސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، މާޗް 15ގައި އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރަސްމީކޮށް އިންޑިއާގައި އެދިވަޑައިގަތުމާއެކު، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވަނީ ހޫނު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވެން ފަށާފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ކޯ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، މި ގްރޫޕު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮޕް28 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެކު ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

ކޮމެންޓް