ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 11:59
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތްނަމަ، 5 މިނިޓު ތެރޭގައި ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނެ - ޕީޖީ
ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، ޕީޖީ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3000655 އާ ގުޅުމަށް އެ އޮފީހުން އެދޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ މީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް ނަމަ، 5 މިނިޓު ތެރޭގައި ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އޮފީހުން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ޤަޞްދުކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ކަންތަކަށް ކުރުމަށް އެ އޮފީހުން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް މީހަކުނަމަ، އެމީހަކު ރެކޯޑަށް އެދޭތާ 5 މިނިޓު ތެރޭގައި ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ، އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިކަން ކުރިއަށްދާއިރު އިތުރު މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، އެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 3000655 އާ ގުޅަން އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް