ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 06:39
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުން
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުމަށް ވަމުންދާގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ، މިއީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން - ރޮޒައިނާ
 
އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ބޭނުމެއް ޖެހޭ އިރުގައި އެންމެ ގާތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމު
 
5 އަހަރުވާއިރުވެސް ރައީސް މުއިއްޒަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ވަމުންދާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ކަންބޮޑުވުމަކީ މި ސަރުކާރުން ޕްރޯ ޗައިނާވުމެއް ނޫން ކަަމަށެވެ. ކަންބޮޑުވުމަކީ އެންޓި އިންޑިއާ ވުން ކަމަށެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ވެސް ބަރޯސާވާ ބައެއް ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ޕްރޯ ޗައިނާ، ޕްރޯ އިންޑިއާ، ޕްރޯ ސްރީލަންކާ އަދި ޕްރޯ ޔޫކޭ ވާންވެސް ޖެހޭނެކަމަށެވެ. ހުރިހާތަނަކަށްވެސް ޕްރޯވާންޖެހޭ ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާއި، ކަންކުރައްވާ ގޮތް ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ވެގެންދާ ގޮތަކީ، ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން. ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި 5 އަހަރު ވަންދެން ހަގީގަތުގައި، އެންޓި އިންޑިއާ ކެމްޕޭނެއް އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހައިގެން. އަމިއްލަފުޅަށް ވެސް އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހައިގެން ހުރި ޓީޝާޓު ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނަވައިގެން ޕްރޯ އިންޑިއާ ބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅާ ވާނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނގޭ. ނަފްރަތު އުފައްދަން ފަސޭހަ ވާނެ. ދޮގު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނަފްރަތު އުފައްދަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ނަފްރަތު އަނބުރާ ލޯތްބަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އިންޑިއާއާއި އަޅުގަނޑުމެންނާ މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ގައުމު.
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އޮންނަ ގާތްގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެއަށް އުނދަގުލެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިންޑިއާ ރާއްޖޭގެ އެހީތެރިކަމުގައި އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 1988ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް، ސުނާމީ އަދި ފެނުގެ މައްސަލައިިގައި ދިމާވި ކަމަކަށްވި ނަމަވެސް، އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ބޭނުމެއް ޖެހޭ އިރުގައި އެންމެ ގާތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމު ކަމަށެވެ.

5 އަހަރު ވަންދެން ރައީސް މުއިއްޒުއާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓިން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކަކީ 'ހޮޅި މުއިއްޒު ދެއްކި ހޮޅި ވާހަކަތަކެއްކަން ފެންނަން މިއޮތީ' ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއިރުގައި އިންޑިއާގެ ބައިވަރު ސިފައިން ތިބެގެން ރާއްޖެ ހިފަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަންއުޅޭކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދާ ކެމްޕޭން ކުރަމުން ގޮސް ވެރިކަމަށް އައިސް 2 މަސް ވި އިރުވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ތަނެއް ވެސް ރައީސް މުއިއްޒުއަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރަކަށް އައިސް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުރިހާއެއްޗެއް އެބޭފުޅާގެ އަތްމަތީގައި ހުރި އިރުގައި 58،59 ދުވަސްވީ އިރުގައި ތިމަންނާއަކަށް ނޭނގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ވީތަނެއް ބުނީމަ ނާގާބިލު ބޭފުޅެއްކަން އެނގެނީ. އެބޭފުޅާގެ ނާގާބިލުކަން އެނގެނީ. އެބޭފުޅާއަށް އިނގެންޖެހޭނެ އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބި ވަރާއި، އިންޑިއާއެކު ހެދިފައި ހުރި ހުރިހާ އެގްރީމެންޓެއްގައި ހުރީ ކޯއްޗެއްތޯ؟ ދެކޮޅަށް ދުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދައިގެން ސްޓަޑީ ކުރައްވައިގެން، ނޫސްވެރިން ދެކެ ކޯފާ އިސްނުކުރައްވާ ނޫސްވެރިން އެކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް އެބޭފުޅާ ޖަވާބުދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ.
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ގުޅޭ ސުވާލު ނޫސްވެރިން ކުރުމުން، އެ ނޭނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ނޫސް، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ނުވައްދަންވީއޭ ބުނެވެން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް 5 އަހަރު ނިންމަވާލެއްވީ ނޫސްވެރިން ކޮންމެ ސުވާލެއް ކުރެއްވިޔަސް އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ކަމަށެވެ. ކިތައްމެއް ވަރަކަށް ކުރެއްވިޔަސް އެ ޖަވާބުދެއްވާ ކަމަށެވެ.

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ 5 އަހަރުވާ އިރުވެސް ރައީސް މުއިއްޒަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ނޫސްވެރިން ކުރާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯއްދަވަ ހޯއްދަވާ ހުންނަން ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ބޮޑު ދޮގު ހައްދަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވުމުން، އެކަމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމެއް ފެންނަން ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި