ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 22:21
ރައީސް ޞާލިހާއި އާދަމް އާޒިމް ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި
ރައީސް ޞާލިހާއި އާދަމް އާޒިމް ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި
އެމްޑީޕީ
އާޒިމް މޭޔަރުކަމަށް
ރައީސް ޞާލިހުގެ މަރުހަބާ އާޒިމަށް، ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އިޙްޞާސްތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް
 
އާޒިމްއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވީ، ސަރުކާރުގައި އޮތް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި އާޒިމާ ޝަކޫރު
 
ދެހާހެއްހާ ވޯޓުގެ ތަފާތެއް އޮތް ކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާ

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އާދަމް އާޒިމް އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައ، ރައްޔިތުންގެ އިޙްޞާސްތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބު، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް އާޒިމް ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި އާޒިމްއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވީ، ސަރުކާރުގައި އޮތް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި އާޒިމާ ޝަކޫރެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން، އާޒިމް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. އެގޮތުން ދެހާހެއްހާ ވޯޓުގެ ތަފާތެއް އޮތް ކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ.

އާޒިމް ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިހް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މާލޭ މޭޔަރގެ ބައި-އިލެކްޝަން ތަނަވަސް އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އާދަމް އާޒިމް އަށް އިޚްލާޞްތެރި މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އިޙްޞާސްތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެމްޑީޕީން ސާބިތުވެ ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް