ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:58
ޔުނާންއާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފާތިމަތު ރިހުލާ
ޔުނާންއާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފާތިމަތު ރިހުލާ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާލިބޭ ޔުނާން ހައްޔަރުކުރުން
ޝަރުތުތަކަކާއެކު ގޭބަންދުގައި ހުރި ޔުނާން ހައްޔަރުކޮށްފި
ޔުނާން އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާ އޮތްކަަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމުމުން
ޔުނާންގެ މައްޗަށް ނުވަ ދައުވާއެއް، ރިހުލާގެ މައްޗަށް ފަސް ދައުވާއެއް ކުރޭ
ޔުނާން ދޫކޮށްލީ 14 ޑިސެންބަރު 2023ގައި

ޝަރުތުތަކާއެކު ގޭބަންދުގައި ހުރި ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް (ޕީޖީ)ން ބުނީ ޔުނާން އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާ އޮތްކަަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޔުނާން ހައްޔަރުކުރިއިރު، 27 ޑިސެމްބަރު 2023ގައި ޕީޖީން ވަނީ، އޭނާ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފަށް ބޭރުގައި އުޅޭތީ އަލުން ބަންދުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިމައްސަލަ ޕީޖީން 18 ޑިސެމްބަރު 2023ގައި ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، ހައިކޯޓުން 10 ޖެނުއަރީ 2024ގައި ބުނެފައިވަނީ ޔުނާން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި، އޭނާ ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ނޫންކަން އެނގެން އޮތްކަމަށެވެ. ޔުނާން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގައި ދަށު ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޝަރުތަކަކީ، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭފަދަ ޝަރުތުތަކެއް ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

14 ޑިސެންބަރު 2023ގައި ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ޔުނާން ދޫކޮށްލީ ޝަރުތުތަކާއެކުއެވެ. އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކަކީ؛ ބޭސްފަރުވާއަށް ނޫނީ ބޭރަށް ނުނިކުތުން، ދަރިން ހިމެނޭ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް އެކްސެސް ނުވުން، (އެކްސެޕްޓް ނިއުބޯން ބޭބީސް)، ވިކްޓިމްސްއާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް މުއާމަލާތު ނުކުރުން، ދިރިއުޅޭ ތަން ކޯޓަށް އެންގުން، މާލެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދާނަމަ ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުން، އަދި މީޑިއާއަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދިނުމެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޔުނާންއާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފާތިމަތު ރިހުލާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 04 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައެވެ. އަދި ދައުވާކުރީ ޑިސެމްބަރު 2020ގައެވެ. އެ މައްސަލާގައި އެ ދެ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރިއެވެ. އަދި ރިހުލާ ވަނީ 3 މާޗް 2023ގައި ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ޔުނާންގެ މައްޗަށް ނުވަ ދައުވާއެއް، ރިހުލާގެ މައްޗަށް ފަސް ދައުވާއެއް ކުރެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ދައުވާއެއް ކޮށްފައިވަނީ ވަކި ދައުވާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް