ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 11:25
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވާހަކަ
"މިއަދުވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި، މިނިވަންކަމަށް މިއަދު އޮތް ނުރައްކަލަކީ ކޮބައިތޯ؟" : މާރިޔާ
 
އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރުމަކީ ހަމަ ތިބެލާފައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭރުވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ
 
މިއަދު އެ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަ ނުކުރަނީ އެއީ "ކްލެސިފައިޑް" އެއްބަސްވުންތަކެއްކަމަށް ބުނެ
 
އެއްބަސްވުންތައް ހާމަނުކޮށްގެން އޭރުގެ ސަރުކާރަށް އެތައް ފާޑުކިއުމެއް އަމާޒުކުރި

އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ވާހަކައާމެދު ސަރުކާރުން މިހާރު އަމަލުކުރާ ގޮތުން ފެންނަމުން މިދަނީ ބައެއް ކަންކަމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުންވެސް ސިޔާސީ ކޮށްގެންވެސް ދައްކަން ނުވާ ޒާތުގެ ކަންކަންކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކި އެއް ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގެ މިިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަތައް ދެއްކީ އިންޑިއާ ސިފައިން ހާހުން ތިބިކަމަށް ބުނެ، އެ ވާހަކައާ ގުޅުވައިގެން ކަމަށެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ދިފާއީ ވުޒާރާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރުމުންވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުވެސް އެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި އެބަތިބިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މާރިޔާ ވަނީ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލަށް މިއަދު އޮތް ނުރައްކަލަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އޭރު ވެރިކަމަށް އަންނަން ހެދި ދޮގުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފެންނަނީ ލަދުވެތި މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

އޭރު ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ދެއްކެވީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިއަދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ޤައުމީ ފަޚުރު ގެއްލުވާލާ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ދައްކަވަމުންކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރުމަކީ ހަމަ ތިބެލާފައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭރުވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ. ބައެއް ކަންކަމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުންވެސް ސިޔާސީ ކޮށްގެންވެސް ދައްކަން ނުވާ ޒާތުގެ ކަންކަންކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ކަންކަން ހުންނާނެ ސިޔާސީ ނުކުރަންވީ ކަންކަން
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

އެއްބަސްވުންތައް ހާމަނުކޮށްގެން އޭރުގެ ސަރުކާރަށް އެތައް ފާޑުކިއުމެއް އަމާޒުކުރިއިރު، މިއަދު އެ އެއްބަސްވުންތައް ހާމަނުކުރަނީ އެއީ "ކްލެސިފައިޑް" އެއްބަސްވުންތަކެއްކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭތިއްބުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ "ކްލެސިފައިޑް" މައުލޫމާތުކަމުން މިވަގުތު އެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތްކަމަށް ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ދާދިފަހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް އާންމުކުރުން ހިމެނޭނެކަމަށްވެސް ކެމްޕޭނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން 5 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭތިއްބުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް އެދި ދިފާއީ ވުޒާރާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އޭގެ ޖަވާބުގައި 8 ޖެނުއަރީގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ، އެ މައުލޫމާތަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން "ކްލެސިފައިޑް" މައުލޫމާތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދުމަށް: ޝަހީމް
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު