ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 11:57
ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އިބްރާޙީމް ޝަހީބު އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކުރުން
ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އިބްރާޙީމް ޝަހީބު އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކުރުން
ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
އިންޑިއާގެ ވެރިންނަށް މަލާމަތްކުރުން
ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި
 
ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 09:00 ގައި
 
މޯދީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި މަލާމަތް ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ސީރިއަސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި
 
މި ބައްދަލުވުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެފައިނުވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓު ކުރަމުން

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަކުން މީސްމީޑިއާގައި މަލާމަތްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އިބްރާހީމް ޝަހީބު އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި މަލާމަތް ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައާމެދު ސީރިއަސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 09:00 ގައެވެ. ނަމަވެސް މި ބައްދަލުވުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެފައިނުވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓު ކުރަމުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއަކީ ޖޯކަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވައި މި ސަރުކާރުގެ ނައިބް ވަޒީރެއް ކަމަށްވާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާން ފެށުމުން ޝިއުނާ ވަނީ އެ ޕޯސްޓް ޑިލީޓު ކޮށްލާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް މި ސަރުކާރުގެ ނައިބު ވަޒީރެއްކަމަށްވާ މަލްޝާ ޝަރީފްވެސް ވަނީ އެކްސްގައި އިންޑިއާއަށް މަލާމަތްކޮށް ކޮމެންޓުތައް ކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް އަސަރުކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަކުން އަމަލު ކުރައްވާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ފިނި ބަޔާނެއް ނެރެފައިވާއިރު، އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ސިދާ އަމާޒުކޮށް، އިސްރާއީލުގެ ޕަޕެޓު، ޖޯކު އަދި އިންޑިޔާ އަކީ ހަޑި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ ގޯސް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވުމާ ގުޅިގެން ޖުމްލަ 3 ނައިބު ވަޒީރަކު ސަސްޕެންޑު ވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ސަސްޕެންޑު ކުރެއްވި ވަޒީރުންނަކީ  ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ވުޒާރާގެ ނައިބު ވަޒީރުން ކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ، މަލްޝާ ޝަރީފް އަދި މަހުޒޫމް މާޖިދު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި