ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:19
އީޔޫގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ ޖޯސެފް ބޮރެލް
އީޔޫގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ ޖޯސެފް ބޮރެލް
ރޮއިޓާސް
މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ
މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ - ބޮރެލް
 
އީޔޫގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވީ މެދުއިރުމަތީގައި ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް

މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެކަމަށް އީޔޫގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ ޖޯސެފް ބޮރެލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލުބުނާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް މިކާތީއާ އެކު ބެއިރޫތުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖޯސެފް ބޮރެލް ވިދާޅުވީ ލުބުނާނާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު އޮންނަ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ބްލޫ ލައިން ހުރަސްކޮށް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން ކަންބޮޑުވާ ފަދަ ހަރުކަށި ކަމެއް އެ ބްލޮކަށް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލާއި ހަމާސްއާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތައް ލުބްނާނަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގަދަބާރުން ހަނގުރާމަ ނުހުއްޓުވޭނެހެން، އެހެންކަމުން އެކަމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭ، މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދަން ޑިޕްލޮމަސީ ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެ، މެދުއިރުމަތީގެ ސަރަހައްދީ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ސަރަހައްދީ ހަމަނުޖެހުންތަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ
ބޮރެލް

އީޔޫގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ހިޒްބުالله އިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލުބުނާނުން އިސްރާއީލުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޝީއީ ހަނގުރާމަވެރި އަދި ސިޔާސީ ޖަމާއަތުން ވަނީ މި ބެރޭޖަކީ މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށުގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ އިސް ލީޑަރަކު އިސްރާއީލުން މަރާލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަށް "އިބްތިދާއީ ރައްދެއް" ގެ ގޮތުން ދިން އިންޒާރެކެވެ.

ރޮކެޓް ހަމަލާ ދީފައި މިވަނީ ބެއިރޫތުގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ހިޒްބުاللهގެ ބާރުގަދަ އަވަށެއްގައި ހަމާސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕޮލިޓިކަލް ލީޑަރު ސާލިހް އަރޫރީ އަވަހާރަކޮށްލުމުން ބަދަލު ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހިޒްބުاللهގެ ލީޑަރު ސައްޔިދު ހަސަން ނަސްރުالله ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ނަސްރުالله ވިދާޅުވީ ހިޒްބުالله އިން ރައްދު ނުދީފިނަމަ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ނުރައްކާ މުޅި ލުބްނާނަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަފެށުނު ފަހުން އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ ހިޒްބުالله ޖަމާއަތާއި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ހިޒްބުالله އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނީ މައުންޓް މެރޮންގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ ވައިގެ ސަވައިލަންސް ބޭސްއަކާ ދިމާލަށް 62 ރޮކެޓް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ސީދާ ހަމަލާތައް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ މެރޮންއާ ދިމާލަށް ގާތްގަނޑަކަށް 40 ވަރަކަށް ރޮކެޓް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ބޭސްއަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށެވެ.

އަދި ރޮކެޓްތައް ފޮނުވާލި ހިޒްބުالله ސެލްއަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ފެށުނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް އިން އިސްރާއީލުގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ދިން ހަމަލާގައި ހަނގުރާމަވެރިން ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 އެއްހާ މީހުން މަލާރައި، 240 އެއްހާ މީހުން ރަހީނުކުރުމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުން ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމާއި ކަނޑުމަގުން ދިން ވަރުގަދަ ބަދަލުހިފުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ 22،600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މީހުންނަކީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށް ޣައްޒާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ