ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 22:55
އައްޑޫގެ 894 ކިލޯމީޓަރު ބޭރުން ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދު، ނޫކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައި
އައްޑޫގެ 894 ކިލޯމީޓަރު ބޭރުން ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދު، ނޫކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައި
ުުުުޔޫއެސް ޖިއޮލޮޖިކަލް ސަރވޭ
ބިންހެލުން
އައްޑޫގެ 894 ކިލޯމީޓަރު ބޭރުން، ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
 
5.6 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އައި ނަމަވެސް، އެ ބިންހެލުމުގެ އަސަރެއް ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ

އައްޑޫގެ 894 ކިލޯމީޓަރު ބޭރުން ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، އައްޑޫގެ 894 ކިލޯމީޓަރު ބޭރުން، ކާލްސްބާގު ރިޖަށް ބިންހެލުމެއް އައިސްފައިވަނީ 5.6 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ބިންހެލުމުގެ އަސަރެއް ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ވެސް، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ހަތަރު ބިންހެލުމެއް އައިސްފައިވެއެވެ. އެފަހަރު އައި ބިންހެލުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައީ 5.7 މެގްނިޓިއުޑްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
67%
0%
0%
17%
0%
17%
ކޮމެންޓް