ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 15:00
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އުނިކުރާ މައްސަލަ
މިސަރުކާރުން އާދައިގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކުރަނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ދޭން: އާޒިމް
 
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް މިލިއަނުން ޚަރަދުކުރޭ
 
ސިޔާސީ މަގާމުތައް އުފައްދާ އަދަދު ސާފެއްނުވޭ

މި ސަރުކާރުން އާދައިގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އުނިކުރަނީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މުނިސިޕަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާބަންކޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އެއް އަހަރު ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އާދައިގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ލިބޭ މުސާރައިން ދިރިއުޅުން ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށްގެން ދިރިއުޅޭ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ލިބެމުން އައި މުސާރައިން ބައެއް އުނިކުރުމަކީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތި ކަމެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރު، ސިޔާސީ މަގާމުތައް އުފައްދާ އަދަދު ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަގާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް މިލިއަނުން ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމީހުން އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުކުރި. އަޅުގަނޑު ބުނިން މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަކަށް ހުއްޓާ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނިންމައިފިކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެއްބަހެއް ނުވާނަމޭ އެމީހުންނަށް ލިބިލިބި ހުރި އެއްޗެއް މަދުވާ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމަ، އަސްލުގަ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަންތައްތައް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް އެނގެންޖެހޭ، މީހަކަށް ލިބިދީފަހުރި އެއްޗެއް މަދުވެގެން ނުވާނެކަން. އެއް އަހަރު ވަންދެން މިހާރު ލިބެން ހުރި އެއްޗެއް ލިބޭނެއޭ. އެއަށްފަހު ދެން ލިބޭނީ ކުޑަ މުސާރައެއް. އަނެއްކާވެސް ބުނަންޖެހޭނީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރަމުންދާއިރު އަދަދު ނޭނގެއޭ. އެމީހުންނަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރޭ.
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި އައްޔަންކުރާ މީހުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް އާދައިގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ބައެއް ކަނޑައި، ސޭވްކޮށްގެން މުސާރަ ދޭން ނިންމި ނިންމުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ރައްޔިތުން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގައި އޮތް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސަރުކާރުންވަނީ އާބަންކޯގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައެވެ. އެ ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީހާއި، މެޝިނަރީއާއި، އާލާތްތަކާއި، މުނިޕަލް ބިމާއި، އަދި މުވައްޒަފުންވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމަވާފައި ވާކަމަށެވެ. އެޗްޑީސީން (އާބަންކޯ) ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެޗްޑީސީން ދެމުން އައި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، އަހަރު ދުވަހަށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދެމުންދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ނިންމެވުމާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެޗްޑީސީން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައާއި، އިންޝުއަރެންސާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ލިބެމުންދާ އެއްވެސް އިނާޔަތެއް އެއް އަހަރު ދުވަސް ފަހުން އުނިނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް އެބަދަލު ނުގެނެސް ރައީސް ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅަކަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް