ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 12:11
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް އާޒިމް
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް އާޒިމް
މާލޭ ސަރަހައްދުން ދޫކުރި ގޯތިތައް
މިސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ނިކަމެތިކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް: އާޒިމް
 
އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ގޯތި ލިބުނު ނަމަވެސް މިއަދު ރައްޔިތުން ތިބީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި
 
މިދަނޑިވަޅުގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކައި ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފެއް
 
ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލައަަށް ވަރަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވޭ

މިސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ގޯތިގެދޮރުގެ މައްސަލައަަށް ވަރަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ގޯތި ދިނުން ލަސްކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ގޯތިތަކުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް އެސަރަހައްދުތައް އާބާދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ގިރާވަރުފަޅު، ގުޅީފަޅު އަދި އުތުރުތިލަފަޅު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އެސަރަހައްދުތަކުގައި ފެނާއި، ނަރުދަމާ، ކަރަންޓު ޚިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށް، ސްކޫލުތަކާއި، މިސްކިތްތައް ބިނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެސަރަހައްދުތައް އާބާދުނުވެ ދިގުދެމިގެންދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކައި ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފެއް ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ތަރައްގީކޮށް އެތަނުގައި ދިރިއުޅެން ފެށުމުން މާލެއަށް އައުމަށް ދޮޅުގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ތަކުލީފު ވެސް ރައްޔިތު މީހާ އުފުލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކަނޑުގަދަވެ، މޫސުން ގޯސްވެއްޖެނަމަ ދަތުރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް ކަނޑުގަދަވެ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި މާލެ-ވިލިމާލެ ފެރީގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ އެންމެ 5 މިނެޓުގެ ދަތުރެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ހޮވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދާކަށް ނޫން. ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ހޮވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް. ވެރިންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދާކަށް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެނެއް އެމީހުންގެ ގެއަށް އެމީހުން ދިއުމަކީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު މިބުނަނީ ގިރާވަރުފަޅާއި، ގުޅީފަޅާއި، އުތުރުތިލަފަޅާއި، މިތަންތަން ހިއްކާފައި ހުރި ހިސާބުތަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ކަރަންޓާއި، ސްކޫލާއި، މިސްކިތްތަކާއި، ހެލްތް ޕޯސްޓު އަޅާށޭ. އެތާގެ ކައިރީގައި ހުރިތަންތަން ހިއްކާ ބުރިޖުން ގުޅާލާށޭ. ބުރިޖުން ގުޅާލީމާ ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެއަށް ނޭވާ ލެވޭނެ . އެނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ވާނެތަނެއް ނުފެނޭ. ސަރުކާރުގެ ޕްލޭންއަކަށް މިއަންނަނީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ކިޔާ ރަށެއް ފެރީއަކަށް އަރައިގެން ދޮޅުގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފައި ދާންޖެހޭ ރަށަކަށް މީހުން ގެންދަން މިއުޅެނީ. އެއީ މީހުންނަށް ކުރާ ޖެއްސުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ.
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް އާޒިމް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ދިރިއުޅޭ ބައެއް ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ގޯތި ލިބުނު ނަމަވެސް މިއަދު ރައްޔިތުން ތިބީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެގެ ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވެސް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިކަންކަން މަތިން ސަރުކާރުން ހަނދާން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކުރުމަށްފަހު، ފިނިކޮޓަރީގައި ތިބުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ އިހުމާލެއް ކަމަށާއި، މިކަންކަމުގައި ވަކާލާތު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޯތިތައް ދޫކޮށް އެރައްޔިތުންތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އާޒިމް ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް