ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 19:33
ފައިސާއާއެކު ނުފޫޒު ފޯރުވާކަން ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެއް
ފައިސާއާއެކު ނުފޫޒު ފޯރުވާކަން ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެއް
މަގާމުތައް ނުހައްގުން ދިނުން
"ގަންނާނެއްބާ" ކިޔުއްވާފައި ބޮޑެތި މަގާމުތައް ނީލަމުގައި ވިއްކަވާލައްވަނީތޯ؟
ފައިސާ އަދި ޕާޓީއަށް މީހުން ސޮއިކުރުވުމަށް ޝަރުތުކޮށް، މަގާމުތައް ދޭކަމަށް އާއްމުން ތުހުމަތުކުރޭ

ދާދި މިދާކަށް ދުވަހެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ގާތް މީހަކު ވަޒީފާއެއް ބޭނުންވެގެން، އޭނާ ދަންނަ ބައެއް ވިއްޔާ އެ ބައެއްގެ ކައިރީގައި އެ ވާހަކަ ދައްކާތީ އަޑުއެހީމެވެ. އޭނާއަކީ ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހަކަށް ވުމާއެކު އެކި ތަންތަނަށް ސީވީ ލައިގެންވެސް މަގާމެއް ނުލިބޭތީ، ވަޒީފާއެއް އޮތްތޯ ބަލަން އޭނާ ސުވާލުކުރަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަކީ ނިމިދިޔަ ތަނުގައި ސަރުކާރުގެ ރަނގަޅު ބައެއް މަގާމުތައް ފުރާފައި ހުރި މީހެކެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އުޅެ، ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ފަރިތަ މީހެކެވެ.

ކަން ދިމާކުރިގޮތުން އޭނާ ހުރީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ މަގާމެއްގައެވެ. އާއްމުކޮށް ބުނާގޮތަށް ނަމަ، އޭނާއަކީ އޭރު ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮއިންޓީއެކެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވެ ވަޒީފާއެއް ނެތި ބިކަވާ ހިސާބަށް ދިއުމުން، އެ އުދާސްތައް އޭނާވެސް ދަންނަ ބައެއް ވިއްޔާ އެ ބައެއްގަ ކައިރީގައި ހިއްސާކުރަން ފެށިއެވެ. އެދުނީ ވަޒީފާއެއް އޮތިއްޔާ އެކަން އަންގާލައި ދިނުމަށެވެ. ނުހައްގުން މަގާމެއް ހޯދާދޭކަށް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އޭނާއަށް ލިބުނު ޖަވާބަކީ 50 ވަރަކަށް ފޯމާއެކު އައުމުން، ކުރިން ހުރި ސިޔާސީ މަގާމު އިއާދަކޮށްދޭނެ ވާހަކައެވެ.

އޭނާގެ ސުވާލަކަށްވީ، އޭރުން އެއީ އޭނާ ގަންނަ މަގާމަކަށް ނުވާނެތޯއެވެ. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު އޭނާއަށް ދިން އޮފަރއަކީ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއާއި 50 ވަރަކަށް ފޯމު ހިފައިގެން އައުމުން އޭނާއަށް މަގާމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

މިއީ ކަންކަން ހިނގަންޖެހޭ އުސޫލުތޯއެވެ؟ މަގާމެއްގެ އަގަކީ 50 ވަރަކަށް ފޯމާއި ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާތޯއެވެ. އަދި އަމުދުން މިހާރު މަގާމުތައް ވިއްކާކަމުގެ އަޑު ގަދަވެފައިވާއިރު މިފަދަ ވާހަކަތައް އިވުމުން މާޔޫސް ނުވާނީ ކާކުތޯއެވެ؟ ރަށު ތެރޭގައި ފެތުރޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރިންވެސް މި ފާހަގަކުރި ފަދަ މަގާމުތައް ވިއްކުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ!

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ވުޒާރާތަކުގެ އެކި ފަންތިތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުމުގައި ގަނޑުކޮށް ފައިސާ ނެގި ވާހަކަ މިއި އަލަށް ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ތުހުމަތުތައް ކުރާއިރު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު ތައުފީގު އައްޔަންކުރުމުން، އެކަމާމެދުވެެސް އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ. އެއީ އޭނާއަކީ އެ ދާއިރާއިން ފެންނަ މޫނަކަށް ނުވެފައި، އޭނާގެ ތަޖުރިބާ މަދުކަމެވެ.

މި ނޫނަސް ސިޔާސީ މަގާމުތައް ބޭނުންނަމަ، ދާއިރާއިން ވަކި މިންވަރަކަށް ފޯމު ގެނައުމަށް އެދުމާއި، ފައިސާއަށް ކިޔުމުގެ ކަންކަން ހިނގާކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ފަޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި ވަކި އަދަދަކަށް ފޯމު ނުގެނެސްފިނަމަ މިހާރު ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ މަގާމު ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު، ނުވަތަ އެ މީހުން ސިޔާސީގޮތުން ބާކީކޮށްލުމުގެ ބިރު އެ މީހުންނަށް އެބައޮތެވެ. އާއްމު މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން އެހާމެ ބޮޑެވެ. އެފަދަ ހާލަަތެއްގައި، ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްގެން، އަދި އާއިލާ މީހުންގެ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްގެން ގަންނަ މަގާމަކަށް ތިމާގެ މަގާމް އަދި ވަޒީފާ ވުން މިއީ ކިހާ ދެރަކަމެއްތޯއެވެ؟

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ހައެއްކަ މީހުން ހޯދައިދީގެން މިއަދު މަގާމް ގަނެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތް ނަައްތާލަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ. ގަންނާނެއްބާ ކިޔާފައި މަގާމުތައް ސޭލް އަޅުވާލީމައި އެ މަގާމަށް ހައްގުވެރިންނަކަށް ނާދެވެއެވެ. ގާބިލް މީހުން ވަނީ ބާކީއެވެ. ތަންދޮރު ދަންނަ މީހުން އެކަހެރިވެ، ސިޔާސީ މީހުންނަށް މަގާމުތައް ލިބެން އެބަ މަގުފަހިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް