ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 14:22
ކިޑްނީ ތޮރުފައިގެން ހިލަތައް ނެގުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ކިޑްނީ ތޮރުފައިގެން ހިލަތައް ނެގުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
އައިޖީއެމްއެޗް
އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ފަރުވާ ހޯދާ ބަލިތައް
ފާއިތުވި ތިން އަހަރު 57،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިތާއި ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވޭ: އާސަންދަ
 
35،806 މީހުން ފުއްޕާމެއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކަށް އަދި 3،294 ކެންސަރުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވޭ
 
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް ދަނީ އިތުރުވަމުން
 
30،803 މީހުން ހަކުރު ބައްޔަށް، 11،635 މީހުން ކިޑްނީއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވޭ

އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ފާއިތުވި ތިން އަހަރު 57،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިތާއި ހިތުގެ ލޭ ހޮޅިތަކާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އާސަންދައިން މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާސަންދައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އާމިނަތު ޒީނިޔާ ވިދާޅުވީ އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ އަދި ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 30،803 މީހުން ހަކުރު ބައްޔަށް، 11،635 މީހުން ކިޑްނީއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. 35،806 މީހުން ފުއްޕާމެއާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކަށް އަދި 3،294 ކެންސަރުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 57،709 މީހުން ހިތާއި ހިތުގެ ލޭ ހޮޅިތަކާ ގުޅުންހުރި ބަލިތައް (ކޮލެސްޓްރޯލާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރު މައްޗަށް ދިއުން، ސްޓްރޯކް) ފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ޚިދުމަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޒީނިއާ ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތާއެކު ބަލިތައް ކުރިއަށް ދެނެގަތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ޕެކޭޖުތައް ވެސް ހަދާފައިވަނީ އެންމެ ގިނަ މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ ބަލިތައް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. 

އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ފާއިތުވި ތިން އަހަރު 57،000 ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިތާއި ހިތުގެ ލޭ ހޮޅިތަކާ ގުޅުންހުރި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވާއިރު، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވާ ކަމަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެއީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެގޮތުން 2020-2021 ވަނަ އަހަރު ހެދި ސާވޭއެއްގައި ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހަތަރު މީހުންގެތެރެއިން އެކަކު ލޭ މައްޗަށް ދެ އެވެ. މިހާރުގެ އަންދާޒާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އަހަރަކު މަރުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 17 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ކެންސަރުބަލީގައި މަރުވާ މީހުން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ''އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 77 އިންސައްތަ މީހުން ހަކުރު ބައްޔަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބިރު އެބައޮތް'' ކަމަށް ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޑރ. އާމިނަތު މަލްހާ ސައީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ފަސޭހަކުރެއްވުމަށް: ހީނާ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރައީސާއި ސަރުކާރުގެ ވަފުދު ކުރައްވާ ދަތުރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ، ތަފްސީލު ހާމަކުރާނަން: ހީނާ
ރައީސް އޮފީހުން ގާނޫނަށް އަމަލުނުކޮށްގެން އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ބަލާ ހިސާބަށް ދިއުމުން ލަދުވެތި
ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖަހަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ރޮއްވަނީ!
ފޯނު ނުވެއްދޭ މައްސަލައިގައި ހައްލު ހޯއްދަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު ފޯނު ނުވެއްދޭ ވާހަކަ ތަރުޖަމާނު ދޮގުކުރައްވައިފި
ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭ، އެމަސައްކަތް ނިމޭއިރު ފެލެޓު ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިންމާ ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓުތައް ދޫކުރާނެ: ހީނާ
ފުށިދިއްގަރުފަޅު މަޝްރޫއުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ބައި ނުފެނުނު ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭ: ހީނާ
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް ހީނާ