ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:37
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ މަސައްކަތް
ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ވޯޓުދޭނެ މެންބަރެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގައި ނުތިބޭނެ: އަލީ ނިޔާޒު
 
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވޭ
 
ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓުދޭނީ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕުން ނިންމާ ގޮތަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ވޯޓުދޭނެ މެންބަރެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގައި ނުތިބޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕީޖީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ވޯޓު ދޭނެ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެމްޑީޕީގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓުދޭނީ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕުން ނިންމާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމާ ހުރިހާ ނިންމުންތަކަށް މެންބަރުން އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނިޔާޒު ދެއްވިއެވެ.

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ 13 މަޖިލިސް މެންބަރުން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އިތުރު އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ޕީއެންސީއާ ގުޅިދާނެތޯ ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނިޔާޒު އެފަދަ މެންބަރުންތަކެއް އެމްޑީޕީގައި މިހާރު ތިބި ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދޭނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ ޔަގީންވާ ކަމެއް. ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް އެބޭފުޅުން ވޯޓެއް ނުދޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެ މައި ޕާޓީން.
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު

28 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އެމްޑީޕީގެ 13 މެމްބަރަކު ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ސޮއި ނުކުރެއްވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނާއެކު އިތުރު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން އަދިވެސް އެބަ ތިބި ކަމަށެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތިބީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި ކަމަށާއި "އިނގިލި ބުރިކޮށްލިޔަސް" އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް އެ މެމްބަރުން ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި މަސްލަހަތަށްޓަކައި ފާޅުގައި ގުޅިވަޑައި ނުގަންނަވަނީ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި