ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:49
އައްޑޫ ސިޓީގެ ދެކުނުން 900 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުން ބިން ހެލުން އައި ސަރަހައްދުތައް އޮރެންޖު ކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައި
އައްޑޫ ސިޓީގެ ދެކުނުން 900 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުން ބިން ހެލުން އައި ސަރަހައްދުތައް އޮރެންޖު ކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައި
ުުުުޔޫއެސް ޖިއޮލޮޖިކަލް ސަރވޭ
ބިންހެލުން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ދެކުނުން 900 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުން 4 ބިންހެލުމެއް، ނުރައްކަލެއް ނެތް
 
ބިންހެލުންތަކާއި ގުޅިގެން، ސުނާމީގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެ
 
ޔޫއެސް ޖިއޯލޮޖިކަލް ސަރވިސް އިން ބުނެފައިވަނީ އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަށް ރެކޯޑް ކުރެވެނީ 5.7 މެގްނިޓިއުޑް ކަމަށް

ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ހެނދުނާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ހަތަރު ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ހެދުނާއި ދޭތެރޭ، ކާލްސްބާގް/ މިޑް އިންޑިއަން ރިޖަށް 4 ބިންހެލުން އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ 5.5 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީއާއި 900 އެއްހާ ކިލޯމިޓަދުރުން އައި މި ބިންހެލުންތަކުގެ އަސަރެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ބިންހެލުންތަކާއި ގުޅިގެން، ސުނާމީގެ އަސަރެއް ވެސް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޔޫއެސް ޖިއޯލޮޖިކަލް ސަރވޭއިން ބުނެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނި މިޑް އިންޑިއަން ރިޖަށް ދަންވަރު 3:37 ހާއިރު ކަމަށާއި، އެއީ 4.8 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ފަތިހު 5:38 ގައި ކަމަށެވެ. އެއީ 5.2 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތިންވަނަ ބިންހެލުން އައީ 6:18 ގައި ކަމަށާއި، އެ ބިންހެލުން އައީ 5.7 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަތަރުވަނަ ބިންހެލުމެއް އައީ ހެނދުނު 7:38 ގައި ކަމަށާއި، އެ ބިންހެލުމުގެ ބާރު ބިމުގައި 5 މެގްނިޓިއުޑް ހުރި ކަމަަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި