ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 06:16
ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުޙައްމަދު ލަތީފް
ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުޙައްމަދު ލަތީފް
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބު ރައީސް ޗައިނާ އަދި ޖެނީވާއަށް ކުރެއްވި ދަތު
ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް، ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުކުރައްވައި 3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަަދުކޮށްފި
 
ފަސްޓު ކުލާހުގައި ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ވެސް ދަތުރުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި ޕޮކެޓް މަނީގެ ގޮތުގައު ތިންލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އަދި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުޙައްމަދު ލަތީފު ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ނައިބު ރައީސް ފަސްޓު ކުލާހުގައި ކުރެއްވި ދެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ތިން މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފިއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިންގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް ވީހާވެސް ޚަރަދު ކުޑަވާނެގޮތަކަށް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު، ތުރުކީގެ ދަތުރުފުޅަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ އެކު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެވެ.

އެގޮތުން އެދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބުވެސް ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށާއި، އެކަމަކީ އެ ދެބޭފުޅުން ވެސް ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުކުރާކަށް. ބިޒްނަސް ކުލާހަށްވުރެ މައްޗަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ނައިބުރައީސްވެސް ބޭނުމެއް ނޫން.،" ރައީސް މުއިއްޒު އެދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން ޗައިނާ އަދި ސްވިޒަލެންޑްގެ ޖެނީވާ އަށް މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރަކުން 14 ގެ ނިޔަލަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ނައިބު ރައީސް ދަތުރުކުރެއްވީ ފަސްޓުކުލާހުގައެވެ. އެގޮތުން އެ ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓަށް ނައިބު ރައީސަށް އެކަނި ވެސް 353،750.22 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި އިރު، އެ ދަތުރުފުޅުގައި ނައިބު ރައީސް އާއެއްކޮށް އިތުރަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 16 ބޭފުޅުންގެ ޓިކެޓަށް، ގާތްގަޑަކަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ބިޒްނަސް ކުލާސް އަދި އިކޮނޮމީ ކުލާހުގައި ދަތުރުކުރެއްވި ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެގޮތުން މުޅި ދެ ދަތުރުގެ ޖުމްލަ ޓިކެޓުގެ އަގަށް އެކަނި ވެސް 2،413،029.54 ރުފިޔާ ނުވަތަ 2.4 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާ ދަތުރުގައި ޖުމްލަ 12 ބޭފުޅަކަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޕޮކެޓް މަނީގެ ގޮތުގައި އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކުގެ ގޮތުގައި އެ ދަތުރަށް އެކަނި ވެސް ފަސްދޮޅަށް ހަހާށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ ޗައިނާގެ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަމޮޑޭޝަން، ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދު އަދި އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސީ ޗައިނާ ސަރުކާރުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ނައިބު ރައީސް ސްވިޒަލެންޑްގެ ޖެނީވާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި:

  • 9 ބޭފުޅުންގެ ޕޮކެޓުމަނީ - 101،664 ރުފިޔާ
  • ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު - 118،417.34 ރުފިޔާ
  • އެކޮމޮޑޭޝަން - 228،491.71 ރުފިޔާ
  • އިންޝުއަރެންސް - 12،999.06 ރުފިޔާ
  • އިމްސިޑެންޓު ޚަރަދު - 7،594.26 ރުފިޔާ
  • ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު - 126،612.77 ރުފިޔާ

އެ ދަތުރުގެ މުޅި ޖުމްލައަށް 595،779.14 ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެއާއެކު މުޅި ދެ ދަތުރުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 3،189،544.58 ރުފިޔާ ނުވަތަ 3.18 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
14 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 06:48
ޒަވިޔަނި.
ސުރުޚީ ބޮޑަސް މީހުންގެ ޢަދަދާއި ދަތުރުތަކުގެ ނަތީޖާއާ ހުރުހައި ކަމަކަށް ބެލުމުން ތި ޢަދަދުތައް ރަސްމީ ދަތުރަކަށް ބޮޑެއްނޫން. ރައީސް/ނައިބު އެކަނި ފަސްޓްކުލާހުގައި ދަތުރު ކުރައްވާފައި އެހެން ބޭފުޅުން އެންމެ އާދައިގެ އިކޮނޮމީގައި ދަތުރުކުރެއްވުމުން އެއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ހެވެއް. ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ހުންނަގޮތުން ބައެއްފަހަރު އެބޭފުޅުން ފަސްޓްކުލާހުގައި ވަޑައިގަތުން މަޖުބޫރުވެސް ވާނެ. އެކަމަކު މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެހެން އެކަން ކުރައްވާ ސަބަބު ދުރާލާ ވިދާޅުވާނަމަ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ޖެހޭނެ.
- ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ސަރުކާރެއް ހިންގަން ސީއެސްސީން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ، ވައުދުތައް ފުއްދަން ސީއެސްސީގެ އެހީތެރިކަން ސަރުކާރަށް ބޭނުންވޭ - ނައިބު ރައީސް
ދަސްވެނިން ތިބެންވާނީ އަދުގެ ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް ލޯ ހުޅުވި، ގައުމަށް ބަދަލުގެންނަން ތައްޔާރަށް - ނައިބު ރައީސް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހަބީބާ އައްޔަންކޮށްފި