ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:12
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ތައުލީމު ދިނުން
މިސްކިތްތައް ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ މަރުކަޒުތަކަށް ހަދާނަން: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
މިސްކިތަކީ ފިކުރީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިޖްތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމްކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް
ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމަށްވެސް މިސްކިތް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތައް ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތަށް، އަދި އިސްލާމީ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މަރުކަޒުތަކަށް ހައްދަވާނެކަމަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިސްކިތްތަކާބެހޭ ގައުމީ މަޖިލިސް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިސްކިތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ނަމާދުކުރާ ތަންތަން ނޫންކަމަށާއި، ކިޔެވުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމަށްވެސް މިސްކިތް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިސްކިތްތަތަކީ ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތަށް، އަދި އިސްލާމީ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މަރުކަޒުތަކަކަށް ހަދަންޖެހޭކަމެވެ.

މުސްތަގުބަލުގަ މިސްކިތްތަކުގަ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކާ އިލްމީ ކަންތައްތައް މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލާނަން. މީގެ މާނައެއް ނޫން ދެން، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ފަތިސްގަޑީގަ މިސްކިތަށް އަރާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ. މިބާވަތުގެ މުންކަރާތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ. މިސްކިތްތަކަކީ ވަރަށް މާތް ތަންތަން. އެއީ މާތްﷲގެ ގެކޮޅުތައް.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިސްކިތަކީ ފިކުރީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިޖްތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމްކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ކަމަށެވެ. ފިކުރީ އެއްބައިވަންތަކަމަކީ އެތަނުގެތެރެއިން ދެވޭ އިލްމުކަމަށާއި، އިޖްތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަމަކީ ނަމާދުގެ ތަރުތީބުތައް ކަމަށެވެ. ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުން ސަވާބު އިތުރުވާކަމަށާއި، ރަހުމަތްތެރިންނާ ބައްދަލުވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ދީނުގައި އިޖްތިމާއީ ސަފުތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ކަމަށާއި، ގާތުން ދުރަށް އިޖްތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމްކުރުމުގެ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމީ ފަލްސަފާ ގާއިމްވެފައި އޮތް ގޮތަށް މި ސަގާފަތް މުޖުތަމައުގައި ތެރޭގައި ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް