ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 06:27
އުރީދޫ ޑްރޯންރޭސްގައި ވަނަ ހާސިލްކުރި ފަރާތެއް
އުރީދޫ ޑްރޯންރޭސްގައި ވަނަ ހާސިލްކުރި ފަރާތެއް
އުރީދޫ
އުރީދޫ ޑްރޯންރޭސް 2023
އުރީދޫ ޑްރޯންރޭސް 2023 ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!
 
ސްކައި އެލީޓް ކެޓަގަރީން ވާދަކުރިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހާސިލްކޮށް ޑީޖޭއައި މިނީ 3 ޕްރޯ (ޑީޖޭއައި އާރްސީ) ހޯދާފައި ވަނީމުހައްމަދު އާލިން ޝާފިއު
 
ރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ސްޓެބިސިސް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޑްރޯން ރޭސިން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑްރޯން ރޭސްކަމަށްވާ އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް 2023 ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 12 ހުނަރުވެރި ޑްރޯން ޕައިލެޓުން ވާދަކުރި އެ ޑްރޯން ރޭހުގައި ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީ އިންނާއި ސްކައި އެލީޓް ކެޓަގަރީގައި ވާދަކޮށް އެ ޕައިލެޓުންގެ ހުނަރު ދައްކާލާފައިވެއެވެ. ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީގައި ހަތަރު ހުރަހަކުން 8 ޕައިލެޓުން ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ޑްރޯންތައް ދުއްވާފައިވާއިރު، ސްކައި އެލީޓް ކެޓަގަރީން ހަތަރު ބައިވެރިން ނުވަ ހުރަހަކުން ދަތުރުކޮށް އެންމެ ހަލުވި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި 2 ލެޕް ނިންމުމަށް ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސްކައި އެލީޓް ކެޓަގަރީން ވާދަ ކުރިފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހާސިލްކޮށް ޑީޖޭއައި މިނީ 3 ޕްރޯ (ޑީޖޭއައި އާރްސީ) ހޯދާފައި ވަނީމުހައްމަދު އާލިން ޝާފިއުއެވެ. ދެވަނަ އަށް ދިޔައީ ހަމްޒާ ވަސީމްއެވެ. އަދި 3ވަނަ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހުސައިން އަލޫފް ރިޔާޒެވެ. މިބައިން ދެ ވަނަ ހާސިލްކުރި ފަރާތަށް 3 މަސް ދުވަހުގެ (1536 ޖީބީ) ޕެކޭޖާއި އެކު އުރީދޫ 5ޖީ އެއާފައިބާ ޑިވައިސް އެއް ލިބިފައިވާއިރު ތިން ވަނަ ހޯދި ފަރާތައް ލިބުނީ 2000 ރުފިޔާގެ މޫލީ ވައުޗަރެކެވެ.

އުރީދޫ ޑްރޯންރޭސްގައި ވަނަ ހާސިލްކުރި ފަރާތްތައް - އުރީދޫ

ސްކައި ވޯކާ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ އިބްރާހިމް ޝަބީލް ހާސިލްކުރި އިރު ދެވަނަ ލިބުނީ އައްޝަމް ޝަރީފްއަށެވެ. ޝާބިލް އަށް ލިބުނީ ޑީޖޭއައި މިނީ 2 އެސްއީއެކެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ހޯދި އައްޝަމް އަށް 3 މަސް ދުވަހުގެ (750 ޖީބީ) ޕެކޭޖާއި އެކު އުރީދޫ 5ޖީ އެއާފައިބާ ޑިވައިސް އެއް ވަނީ ދީފައެވެ. މިބައިން ތިން ވަނަ ހޯދި މިފްޒާލް އިބްރާހިމް ފަޒީލަށް 1000 ރުފިޔާގެ މޫލީ ވައުޗަރެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

އުރީދޫ ޑްރޯންރޭސްގައި ވަނަ ހާސިލްކުރި ފަރާތެއް - އުރީދޫ

މީގެ އިތުރުން ސްޓެބިސިސް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ނިހާދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ޑީޖޭއައި އޮތޮރައިޒްޑް ސޭލަރގެ ހައިސިއްޔަތުން، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑްރޯން ރޭސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލުމަކީ ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ މިފަދަ އިވެންޓުތަކާއެކު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގައި އެފްޕީވީ ރޭސިން އިތުރުވެ ފުޅާވެގެންދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި އުރީދޫ ޑްރޯން ރޭސް 2023 ގެ ރޭސް ޑިރެކްޓަރު، އަލީ ނައީމް ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ރޭސިން މުބާރާތްތައް އިތުރުވެ، ރާއްޖޭގައި އާރްސީ އިވެންޓްތަކުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ސްޓެބިސިސް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޑްރޯން ރޭސިން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް