ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:21
މީރާ
މީރާ
ޓެކުހުގެ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް
ޓެކުހުގެ މުހިންމު ސުންގަޑިތަކެއް އަންނާތީ ސަމާލުވުމަށް މީރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަކީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަސް
 
ޓެކްސް ބަޔާންވެސް މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "މީރާކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅައި، ފައިސާ ދެއްކޭނެ

މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފުތާއަކީ ސްކޫލް ބަންދާއި މީލާދީ އައު އަހަރާ ގުޅިގެން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ރަށުން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރެއްކަމަށް ވާތީ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ޓެކުހުގެ މުހިންމު ސުންގަޑިތަކަށް ސަމާލުވުމަށް މީރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މީރާއިން ވަނީ މި މަހު ފަހުކޮޅު އަންނަ ޓެކްސްގެ ސުންގަޑިތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށްފައެވެ. މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަކީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހެވެ. މިމަހުގެ 28ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ނޮވެންބަރު 2023ގެ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއެވެ. މީރާއިން ބުނީ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ އަދަދުތައް ޓެކްސް ބަޔާނުގައި ހިމަނަންވާނެ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާވެސް ދައްކަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، މިމަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހަކީ މިއަހަރުގެ ނޮވެންބަރުގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ދުވަހެވެ. އަދި ނޮވެންބަރުގެ އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި ވެސް އެ ދުވަހަށް ހަމަވެއެވެ. މީރާއިން ބުނީ، ހުރިހާ ޓެކުހެއްގެ ޓެކްސް ބަޔާންވެސް މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "މީރާކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅައި، ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް