ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:30
ނައިބްރައީސް ހުސައިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ނައިބްރައީސް ހުސައިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބްރައީސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް
ނައިބްރައީސް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އިސްކަންދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެވުޒާރާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުން އެވުޒާރާއިން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދެވެ. ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވަން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ މުހިންމުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަފްތާ 14ގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ހަފްތާގެ ތެރޭގައިވެސް އެވުޒާރާގެ ދާއިރާއިން މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވާފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެކަމަށް ތައުރީފުކުރައްވައި އެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ހިތްވަރުދެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު ހަފްތާގައި އެ ވުޒާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތުގެ ކުރު ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް އަރުވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ އިސްވެރިންނާ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަކިން ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް "ޒަކާތާ ގުޅޭ ޒަމާނީ ފިޤުހީ އުސޫލުތަކާއި ޤާނޫނުގެ ތަޞައްވުރެ" ފޮތެއް ހަދިޔާކުރެއްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް