ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 23:01
ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބޮނޑިބަތް އިވެންޓުގައި ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބޮނޑިބަތް އިވެންޓުގައި ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އާދަމް އާޒިމް
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ފައިސަލް އެމްޑީޕީ ޕޯޑިއަމުން ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބެން އޮއްވާ ގޯސް އެއްޗަކާ ދިމާއަށް ނުދިޔުމަށް
 
ރަނގަޅު މީހުންނާއި ނުރަނގަޅު މީހުން ވެސް އެނގޭ

ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބެން އޮއްވާ ގޯސް އެއްޗަކާ ދިމާއަށް އެއްވެސް މީހަކު ނުދިޔުމަށް ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ އާދަމް އާޒިމް އާއިއެކު ހުޅުމާލެ ރުއްގަނޑު 1 ސަރައްހައްދުގައި ބޭއްވި ބޮނޑިބަތް އިވެންޓުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ރަނގަޅު މީހުންނާއި ނުރަނގަޅު މީހުން ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރަކީ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ މާލިމީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ އާޒިމް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އާޒިމް އަބަދުވެސް ބައްލަވާ ކަމަށާއި އާޒިމް އަކީ އަބަދުވެސް މީހުން ގޮވައިގެން އުޅޭ ރަނގަޅު މީހެއް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންނާއެކު މީހާ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި ވަޒީފާ ދޭ މީހާ ބުނާހާ ހުރިހާ ކަމެއް އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރުމާއި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމަށާއި ޕާކިންގ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އާޒިމް އަކީ ކޮންމެ ކަހަލަ ބަޔަކާއެކު ވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނެ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފައިސަލް ވަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުން ދީ އާޒިމަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
0%
0%
0%
80%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް