ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:29
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް
ދެން އެމްވީ
އެފްއޭއެމް
ފުޓުބޯޅައަށް ސިޔާސީ ކުލަ ވަންނަން ފެށީ ވަޙީދުގެ ވެރިކަމުގައި: އާޒިމް
 
ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ފުޓުބޯޅަ ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ފުޓުބޯޅަައިގެ ކަންކަމުގައި ނުވެސް އުޅުއްވާ ބޭފުޅަކު އެ އިންތިޚާބަށް ނެރުނީ ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަން

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް ސިޔާސީ ކުލަ ވަންނަން ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށް، އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވަމުން އަންނަ އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެފްއޭއެމަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވަން ފެށީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގައި އޭނާ ހުންނަވަނިކޮށް، 2012 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އެއީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުން އޭނާ ދުރުކުރަން ސަރުކާރުން ފެށި ކެމްޕޭނެއް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި އެ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވާދަކުރާ ގޮތަށް އޮތީ އޭނާ އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް، އެހާތަނަށް ދުވަހަކު ވެސް ފުޓުބޯޅަ ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ފުޓުބޯޅަައިގެ ކަންކަމުގައި ނުވެސް އުޅުއްވާ ބޭފުޅަކު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ އިންތިޚާބަށް ނެރުނީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ހަކަތައެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އާޒިމް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ފުޓުބޯޅަ އަށް ސިޔާސީ ކުލަ ވަންނަން ފެށީ އެ ހިސާބުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ވަން ވަރަކީ، އިންތިޚާބުގެ ކުރީ ދުވަހު ނުވަތަ ވޯޓުލުމުގެ ކުރީ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ގުޅުއްވާފައި ކުލަބުތަކަށް އެބަ އަންގާ މިވެނި މީހަކަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭނެއޭ. ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑު އެފްއޭއެމުގައި ހުރުން. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އޭރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ. އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އޭރު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އެއް ޕްލެޓުފޯމެއްގައެއް ނޫން. އެއް ޕާޓީއެއްގައެއް ނޫން.
އަލީ އާޒިމް / އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް

އާޒިމް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެ ދުވަހު އެ ކަންތައް އެގޮތަށް ހިނގައިދިޔަ ފަހުން، ފުޓުބޯޅައިގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ކަންތައް އިންތިހާ އަށް ވަދެ، ފުޓުބޯޅައިގެ މިސްރާބު ގޯސްވިއެވެ. އެގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުން އާޒިމް ދުރުކުރަން އުޅުނީ، އެކަމުން ފުޓުބޯޅަ އަށް ވާން އޮތީ ފައިދާއެއްތޯ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްތޯ ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ބޭނުމަކަށްވީ އެފްއޭއެމުން އާޒިމް ދުރުކުރުމަށްފަހު، އޭނާ އަށް އޮތް އިތުބާރެއް ގެއްލުވާލުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ އަހަރު އޮތް އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކަށް ހުންނެވި ޑރ. ވަޙީދު އަމަލީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ވެސް އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެފްއޭއެމްގެ ނުވަތަ އެެހެން ވެސް ފުޓުބޯޅަ އިދާރާއެއްގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަކީ، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަދި އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރ ބުނާ ގޮތުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ އެވެ. އެހެންކަމުން، އޭރުގެ ސަރުކާރުން އެ ކުރި ކަމަކީ ސީދާ ފުޓުބޯޅައިގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ވަނުން ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފަ އެވެ.

އާޒިމް އަކީ އެފްއޭއެމްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ ރައީސެވެ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް، އާޒިމް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ވަޑއިގެންނެވީ 2008 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، 2012 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންތިޚާބުގައި، ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އާޒިމް ކުރިމަތިލެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް، އެ އިންތިޚާބުގައި އާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދަވައި، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ، އޭރު އޮތް ރައީސް ވަޙީދު ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓީއެއްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހުމަދެވެ. ނަމަވެސް އިލްހާމުގެ މަސްލަހަތު ބޮޑުވާން ފެށުމުން އޭނާގެ ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން ފީފާއިން އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުން ދުރަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ވެސް، އާޒިމް އަންނަނީ ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ކަންކަމުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ އަށް ކުރިމަތިވަމުން އައި މައްސަލަތަކާއި، ފުޓުބޯޅަ ގޯސް މިސްރާބެއްގައި ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކެވި އެއް ބޭފުޅަކީ ވެސް އާޒިމް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް