ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 09:04
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވީއައިއޭ ތޮއްޖެހުން
ވީއައިއޭގައި ތޮއްޖެހުން ބޮޑުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހި ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވޭ
 
މީހުން ފުރުވުމަށް ވީހާވެސް މަދު ބަޔަކު އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށް އެދިފައިވޭ
 
މިދުވަސްވަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރޭ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި މިދުވަސްވަރު ތޮއްޖެހުން ބޮޑުވާތީ، އެއާޕޯޓަށް ދާ މީހުން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ އަބަދުވެސް ޑިސެންބަރު މަހު އެއާޕޯޓުގައި ބާރު ބޮޑު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ފުރުވުމަށް ވީހާވެސް މަދު ބަޔަކު އެއާޕޯޓަށް އައުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހި ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ ފަސެންޖަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މުވައްޒަފުން އެއާޕޯޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރުމަށް ދާ ޕަސެންޖަރުން ވަގުތު އޮއްވާ އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށްވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު އަދި ޖެނުއަރީ މަހު ވީއައިއޭ ގައި ބާރުބޮޑުވެއެވެ. އެއީ ޑިސެންބަރު މަހު ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ޕީކް ދުވަސްވަރަށްވާތީއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު، އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ވެސްގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިދުވަސްވަރު ފުރައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ