ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 23:26
އޭސީސީ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި
އޭސީސީ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި
މަޖިލިސް
ފުލެޓް މައްސަލަ
ފުލެޓް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް މީހުން ހާޒިރުކުރަން ފަށައިފި
 
އޭސީސީން މި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ އިރު، އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ވެސް އާންމުން އަންނަނީ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން
 
އޭސީސީއަށް ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްގެ އެކްސެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދީފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު

ފުލެޓް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް މީހުން ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގަންފަށައިފިއެވެ.

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނީ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން އިއުލާންކުރި 4000 ފުލެޓާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީގުގެ ބޭނުމަށް، ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްގެ އެކްސެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އެކޮމިޝަނަށް ދިނުމާއެކު، ތަޙުޤީގުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އެކާމާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީގަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް ތަޙުޤީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ބަޔާންތައް ކޮމިޝަނުން ނަގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ގިނަ ބައެއްގެ މަސްލަހަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވުމުން، ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަޙުޤީގު ނިމުމަށް ކޮމިޝަނުގައި މިކަމަށް ބޭނުންކުރެވެންހުރި، ފަންނީ އަދި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

އޭސީސީއަށް ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްގެ އެކްސެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދީފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި 4000 ފުލެޓް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވެސް މިކަމުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވެ އޭސީސީން މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ އިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މި ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިހާރު ފުލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ފުލެޓްތައް އަތުލާ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފުލެޓް ދޭން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި، އޭސީސީގެ މެންބަރުން ބޭނުންވެގެން ބައެއް ފުލެޓްތައް އަތުލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ މީހުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް