ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 18:37
ބިދޭސީންތަކެއް
ބިދޭސީންތަކެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އެތެރެކުރުން
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އެތެރެކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުން: ޖަވާބެއް ނެތް ސުވާލެއް!
 
އެއް ގައުމަކުން އެންމެ ގިނައިން ބިދޭސީން، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ އަދަދަކީ އެއްލައްކަ
 
ބަންގްލަދޭޝްއިން މީހުން ގެންނަ ކޯޓާ ވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހަމަވެފައި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ލޭބަރުން ރާއްޖެ ގެނައުން މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން, މި މަހުގެ 17ން ފެށިގެން އަލުން ހުއްދަ ދޭން ފަށާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރި އިއުލާނެއް ފެނުނެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ ހުއްދަ ދޭން ފެށުމާއެކު އެހެން ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އަންސްކިލްޑް ލޭބަރުން މިވަގުތު ގެނައުން މަޑުޖައްސާލާފައި ވާކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި އިއުލާން ފެނުމާއެކު އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މިފަދަ ނިންމުމެއް މި ނިންމީ ކީއްވެގެންބާއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. މާކުރިއެއް ނޫނެވެ. މީގެ އެއް ހަފުތާ ކުރިއަށް ޖެހިލަމާ ހިނގާށެވެ. ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފަށާނެކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން މަދުކުުރުމަށް ކަމަށް އޭރު ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ލޭބަރުން އަލުން އެތެރެކުރަމުން ހުއްދަ ދިނުމާއެކު އެ ބުނި މަގުސަދު މިވަނީ ބާތިލްވެގެން ގޮސްފައެެވެ.

ސަރުކާރުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ލޭބަރުން އަލުން އެތެރެކުރަމުން ހުއްދަ ދިންނަމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގެ 65 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުން، އެއް ގައުމަކުން އެންމެ ގިނައިން ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ އަދަދަކީ އެއްލައްކަ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން މިހެން ބުނިނަމަވެސް، ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގެންނަ ކޯޓާ ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އޭރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ގައުމަކަށް 150،000 ގެ ކޯޓާއެއް ކަނޑައެޅުމުން، ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޯޓާ ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންވެ އިތުރަށް އެ ގައުމުން މީހުން ނުގެނެވޭނެކަމަށެވެ.

މި އަހަރު ނެރުނު ފޮރިން ލޭބަރ ސްޓެސްޓިކްސް އެންޑް އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 139،220 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ސަރުކާރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އެތެރެކުރަން ހުއްދަ ދިނުމާއެކު، މި އަދަދު ދެ ގުނަ އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. ގާނޫނަށް ބަދަލު ނުގެނެސް، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މިގޮތަށް އަމަލުކުުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ެރާއްޖޭގައި ތިބި ބިދޭސީ މީހުންގެ ތަފާސްހިސާބު

މި ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކޯޓާ ފްރޯޑް ތުހުމަތުގައި، ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ކޭސް ފައިލްކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކާ ކޯޓާގެ ކަންކަން ހަވާލުކޮށް، ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު ހަމަވެފައިވާ ގައުމަކުން، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހަމައެކަނި މީހުން އެތެރެކުރަން ނިންމުމުން، އެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށެވެ. 2019ގެ ކުރިން، އަހަރަކު އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ވަގުފާރި، މުޑުދާރު ބަޔަކު ކުރަމުން ދިޔަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 5 އަހަރު ފަހުން، ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މިކަން ހުޅުވާލުމަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އަދި ދިވެހި އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށްވެސް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލު ދެންނެވުމުން، ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން މުހައްމަދު ޝަހީބް ވިދާޅުވީ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވެން ނެތްކަމަށެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ޖަވާބު ނުދެވޭފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާނަމަ، މި ސަރުކާރު ކީއްކުރަންތޯއެވެ، އެއްވެސް މީހަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޯންނާނެ ނޫންތޯއެެވެ. ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އަމަލުތައް ބަހައްޓާނަމަ ދޭނެ ޖަވާބުތައް ބައިވަރު ހުންނާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މި ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، ސަރުކާރުގެ ނިޔަތާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ދެފުށް ފެންނަ، ހާމަކަން ބޮޑު ސިޔާސަތުތަކުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހިކަހަލައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމަށް މަހެއް ފުރުނީ ކިރިޔާއެވެ. ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ބޭރުން މި ސަރުކާރުން އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ފޫގަޅާލާފައިވާ "އައްޗި" މަންޒަރުތައް މިހާރު ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ހާމަކަން ބޮޑު ސިޔާސަތުތަކުގައި އޮންނަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށްތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް ހީނާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި އިނާމު އަރުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދެނީ
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް