ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:01
ޖަރުމަނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެނަލީނާ (ކ) އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ކެމަރަން
ޖަރުމަނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެނަލީނާ (ކ) އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ކެމަރަން
ރޮއިޓާސް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން ގޮވާލުން
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުން ގޮވާލައިފި
 
ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ބާރު (އައިޑީއެފް)އިން، އޮޅިގެން ކަމަށް ބުނެ އިސްރާއީލުގެ ތިން މީހަކު އިއްޔެ ވަނީ މަރާލާފައި

ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ދާއިމީގޮތެއްގައި ހުއްޓާލުމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ކެމަރަން ވަނީ ޣައްޒާގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހައެއް ގާއިމުކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ޣައްޒާގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ދާއިމީގޮތެއްގައި ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ކެމަރަން ވިދާޅުވީ، ހަމާސްގެ ނުރައްކާ ނައްތާލުމުގެ ހައްގު އިސްރާއީލަށް އޮތް ނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަރުވެފައިވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެނަލީނާ ބެއަރބޮކްއާއެކު ނެރުއްވާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއްގައި، ޖީލުތަކަށް ސުލްހަ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ހަމައެކަނި ވަގުތީގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމެއް ނޫން. އެކަން ދުވަސްތަކާ، އަހަރުތަކާ، ޖީލުތަކަށް ދެމިގެންދާނެ ސުލްހައަކަށް ވާން ޖެހޭނެ، އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް. އެކަމަކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަ އެކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ، މި ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުން މިހާރަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމުން އަންނަކަން. އެހެންވީމަ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި މިގޮވާލަނީ ދެފަރާތަށްވެސް، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް.
ގުޅިގެން ނެރުއްވި ބަޔާން

ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ހިންގާ އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއްމުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން، ކެމަރަންއާއި ބެއަރބޮކް ވަނީ، އިމްތިހާނަށް ކެތްނުކުރެވޭފަދަ މި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

"ދަ ގާޑިއަން" ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވަމުން، ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަކުލީފުތަކުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުންތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލަމުންދާކަން ދެ ބޭފުޅުންވެސް ގަބޫލުކުރައްވައެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައިވާއިރު، ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ބާރު (އައިޑީއެފް)އިން، އޮޅިގެން ކަމަށްބުނެ އިސްރާއީލުގެ ތިން މީހަކު އިއްޔެ ވަނީ މަރާލާފައެވެ. އައިޑީއެފްގެ އިބްތިދާއީ ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި، އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ މީހަކު ބަޑިން ހަމަލާ ދިންއިރު، އެ ތިން މީހުންވެސް ތިބީ ހުސްގަޔާ، ހުދު ދިދައެއް ހިފައިގެންނެވެ.

މި ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލުގެ ތެރޭގައި އާންމުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، މުޒާހަރާކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި ހަމާސްއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިސްރާއީލުގެ ރަހީނުން ދިރިތިއްބައި ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެކަމުގެ އުންމީދު ކުޑަކަމާއި، ޣައްޒާގައި އާންމުންގެ ގިނަބަޔަކު މަރުވަމުން ދިޔުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގެ ބަޔަކު، އަމިއްލަ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އޮޅިގެން މަރާލެވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ، އިސްރާއީލުން ހަނގުރާމައާމެދު ގެންގުޅޭ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ސްޓްރެޓެޖީތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، މާނަހުރި ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު ގިނަބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އިޒްރޭލުން "ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް" ހާސިލްކުރެވެންދެން ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރާއި އެ ގައުމުގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ޓެކްޓިކްސް ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައި، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވީ، ހަމާސް ބަލިވުމާ ގުޅިގެން ޣައްޒާ ޑިމިލިޓަރައިޒްކޮށް އައިޑީއެފްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދާންދެން ނިމެންދެން ހަނގުރާމަކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވާކަމަށެވެ.

އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވެ، އަވަށްތައް ހަލާކުވެފައިވާ ޣައްޒާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންސާނީ ކާރިސާގެ ތެރޭގައި، އިސްރާއީލުން އިތުރު ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުމަށް ބާރުއަޅަމުންދާއިރު، ހަނގުރާމައިގެ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލަން ގޮވާލާ ގައުމުތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ