ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:01
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އުކުޅަހުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި
 
އއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭހެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ޑިސެމްބަރު 12 އިން 21 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ރަށުތެރެ ސާފު ކުރުުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި ދުވުމުގެ ހަރަކާތަކާއި މޫދު ކުޅިވަރާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ވަނީ ބާއްވާފައި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އއ. އުކުޅަހުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުން ވަނީ ޔުނިސެފާ ގުޅިގެން އުކުޅަހުގައި ރަށުތެރެ ސާފު ކުރުުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި ދުވުމުގެ ހަރަކާތަކާއި މޫދު ކުޅިވަރާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ދުވަހުގެ ހާއްސަ ބިލްބޯޑު އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއި ބިލްބޯޑު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދުއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އުކުޅަހުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތްތައް ފަށާފައިވާއިރު މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ވެސް ފެށުމުގެ ކުރިން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލައި އެއްމިނެޓުގެ ސްކޫތެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އުކުޅަސް އަދި އއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭހެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ޑިސެމްބަރު 12 އިން 21 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ހަރަކާތްތައް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި، ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓައިނީ ހާޓްސް އާއި އުކުޅަހު ކައުންސިލް އަދި ރަށުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމުއިއްޔާތައް ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް