ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:36
ރަޝިއާއަކީ ރަނާއި އެހެނިހެން އެސެޓްގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގައުމެއް
ރަޝިއާއަކީ ރަނާއި އެހެނިހެން އެސެޓްގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގައުމެއް
ރަޝިއާގެ ރަނުގެ ރިޒާވް
ރަޝިއާގެ ރަނުގެ ރިޒާވް އައު ރެކޯޑަކަށް!
 
ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަޝިއާގެ ޖުމްލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަނާއި ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ރިޒާވް 592.352 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ

ބޭންކް އޮފް ރަޝިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރަޝިއާގެ ރަނުގެ ރިޒާވް ވަނީ 151.9 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ.

އަދި މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު 2.2 އިންސައްތަ ނުވަތަ 3.198 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޓޮކައިލް ވަނީ އުފުލިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބަލާއިރު، ރަޝިއާގެ ރަނުގެ ރިޒާވް ގާތްގަނޑަކަށް 16 ޓަނުން ދަށަށް ގޮސް، 2،315 ޓަނަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. ރަޝިއާގެ ރަނުގެ ރިޒާވްގެ އަގު އުފުލިގެން ދިޔައީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނުގެ އަގު އުފުލިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަޝިއާގެ ޖުމްލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަނާއި ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ރިޒާވް 592.352 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާއިރު، ބޭރުގެ ފައިސާއަކީ 412.261 ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ރަޝިއާގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވްގައި ހިމެނެނީ މަނިޓަރީ ރަނާއި އައިއެމްއެފްގެ ސްޕެޝަލް ޑްރޯއިން ރައިޓްސް (އެސްޑީއާރު) ގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ބޭރު ފައިސާ އާއި ފިޒިކަލް ރަނެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރަޝިއާއިން ބޭރުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ރަޝިއާގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހުޅަނގުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުތަކުން ފްރީޒްކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ޗައިނާ ޔުއާން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަނާއި ބޭރު ފައިސާ ހިމެނޭ ބާކީ ހުރި އެސެޓްތައް ހުރީ އެ ގައުމުގެ އެތެރޭގައެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފްރީޒްކޮށްފައިވާ ރަޝިއާގެ މުދާ ހިފެހެއްޓޭނެ ގާނޫނީ މެކޭނިޒަމެއް ގެނައުމަށެވެ.

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ރަނުގެ ރިޒާވް އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިންވެސްކޯއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕޯލްގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 60 ޕަސެންޓް މީހުން ބުނީ ރަޝިއާގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ރަނުގެ ހިތްގައިމުކަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަރުކަޒީ ބޭންކުތަކާއި ސޮވެރިން ވެލްތް ފަންޑުތަކުން އެ ގައުމުތަކުގެ ރިޒާވް ރައްކާކުރުމަށް ހިޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ 2020 ވަނަ އަހަރު 50 އިންސައްތައާ އަޅާބަލާއިރު 68 އިންސައްތައަށް އަރައެވެ.

ރަނަކީ މާލީ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި އިންޓްރިންސިކް ވެލިއު އަދި މުއްސަނދި ތާރީޚެއް އޮތް މައުދަނަކަށް ވާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުންނާއި މުއައްސަސާތަކުން ރަނުގެ ރިޒާވް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފަހައްޓާފައި ވެއެވެ. ފޯޓް ނޮކްސް އާއި ނިއުޔޯކް ފެޑް ފަދަ ފޯޓިފައިޑް ވޯލްޓްތަކުގައި 8،000 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ ރަން ރައްކާކޮށްފައި ހުންނައިރު، ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި އެއްގައުމެއްގައި އެންމެ ގިނަ ރަން ރައްކާކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އާދަޔާ ޚިލާފު އެސެޓް ޓްރާންސްފަރގެ ގޮތުގައި ޗައިނާއަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑު ރިޒާވްއެއް ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ޖަރުމަނުވިލާތް، އިޓަލީ، ފަރަންސޭސިވިލާތް، ރަޝިޔާ އަދި ސްވިޒަލޭންޑް އަކީވެސް ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެންމެ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދު ތަކެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަރުކަޒީ ބޭންކުތަކުން މިހާރު ވެސް 35،000 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ ރަން ރައްކާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރިޕޯޓް ނުކުރާ ޕްރައިވެޓް، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އަދި ރީޓެއިލް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ރަނުގެ ސްޓޮކްގެ ޖުމުލަ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ލައްކަ ޓަނަށް އަރައެވެ.

ބާޒާރުގެ ހަލަބޮލިކަމާއި، އިންފްލޭޝަން މައްޗަށްދާއިރު ވެސް މާލީ ރައްކާތެރިކަމަށް ރަނުގެ ރިޒާވް ޤައުމުތަކުން ދަމަހައްޓަމުން އަންނައިރު، ބޭރުގެ ފައިސާއާއި ބޮންޑާއި އެހެނިހެން ރިޒާވް އޮލްޓަނޭޓިވްތަކުން ދޭ މުއްސަނދިކަމަށްވުރެ ރަނުގެ ރިޒާވްއަށް ގައުމުތަކުން ސަމާކަން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް