ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:01
 ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް
ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް
ނައިބު ރައީސްގެ އިނގިރޭސި ތަގުރީރު
ނައިބު ރައީސްގެ އިނގިރޭސި ތަގުރީރު: ޤައުމުގެ ބޮޑު ޖޯކަށް!
 
ނައިބު ރައީސްގެ ސްޕީޗް ޔޫއެން އިން ލައިވް ކުރި، އެއާއި ރައީސް އޮފީހުން އަޕްލޯޑްކުރި ވަރޝަން ތަފާތު
 
ނައިބު ރައީސްގެ ސްޕީޗަށް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި
 
ނައިބު ރައީސްގެ ސްޕީޗުން ބައެއް ވަނީ އުނިކޮށްފައި

ބައެއް މީހުން ފާޑުކިޔަނީ ބަލައިގެން އެއްޗެއް ކިޔާއިރުވެސް ނުފަރިތަކަމުންނެވެ. އަނެއްބައި މީހުން ބުނީ ބަސްތައް ކިޔާގޮތުން ކިޔާނުކިޔާ ސާފު ނުވާކަމަށެވެ. އަނެއްބައި މީހުން ބުނީ ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނީ އެސެމްބްލީގައި ހުރެ ސްކޫލް ދައުރުގައި ޅަ ދުވަސްވަރު ސްޕީޗް ދިން ހަނދާން އާވާކަމަށެވެ. މިކަހަލަ ތަފާތު ތަފާތު އެތައް ވާހަކައެވެ.

މިއީ "ޔުނިވާސަލް ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް" އަށް 75 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި މަތީފަންތީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ކުރެއްވި ތަގުރީރަށް އާއްމުން އަމާޒުކުރި ފާޑުކިޔުންތަކެވެ. އާއްމުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަން އެންމެ މަތީފަންތީގައި ދިޔަ އިރު ފެންވަރު ދަށް ސްޕީޗެއް ދިނުމެވެ. އަދި "ކޮށާބޮށާ" ސްޕީޗް ދޭ އުސޫލަކީ ރާއްޖެ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ތަމްސީލުކުރަންވީ ގޮތްތޯވެސް އާއްމުން ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ. މީސްމީޑިއާގައި އާއްމުން ހިއްސާކުރި ޚިޔާލުން އާއްމުންގެ ނުތަނަވަސްކަން ސާފެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ އިނގިރޭސި ސްޕީޗް ބޮޑު ޖޯކަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

ޤައުމުގެ މޫނުމަތިކަމުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެނުނު ސްޕީޗްގެ ފެންވަރު ފެނި ސަހަރޯ ހީވާވަރުވެއެވެ. ފާޑު ނުކިޔާވަރެއް ނޫނެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރި އިރު ކޮންމެވެސް ސްޓޭންޑަރޑެއް ހުންނަންވާނެތާއެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ ސްޕީޗަށް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ބަންޑުންކޮށްލީ އިނގިރޭސި ބަހުން ސާފުކޮށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމުންނޭ މުޅިއަކުން ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ކުށް މައުލޫމާތުތައް ކިޔުމުން އެކަން ރަނގަޅުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފަހަރުގައި ނައިބު ރައީސަށް އެކަން ފާހަގަވެސް ނުވީތޯއްޗެކެވެ. ގްރެމަރ އާއި ޓެންސްގެ ވާހަކަދައްކާކަށް ނެތީމެވެ. ކޮންމެއަކަސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ތަގްރީރުން ބައެއް އުނިކުރުމަށް ފަހު ރައީސް އޮފީހުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އެކަމަކު މިއީ މިހެން ކަންކަން ކުރީމަ އާއްމުންނަށް އެކަން ރޭކާ ނުލާކަހަލަ ޒަމާނެއް ނޫނެއް ނޫންތޯއެވެ.

ސިޔާސީ މީހުން އާއްމުން ތަމްސީލްކުރާ އިރު އާއްމުންނަށް ޖޯކަކަށް ވާވަރުވީމަ އާއްމުން ފާޑުކިޔާނެއެވެ. އަދި އަމުދުން މިވެރިންނަކީ މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުގައި މިފަދަ ކަންކަމަށް އެންމެ ހަޖޫޖެހިމީހުންނެވެ. އަމުދުން ބޮޑު ސިންގާ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ރާއްޖެ ފަޟީހަތްވެ ޖޯކަކަށްވީމަ ދެން ބަސް ނުބުނެ، ހަމަ ތިބެންވީތޯއެވެ؟ އެހެނެއް އެކަމެއް ނުވާނެއެވެ. އާއްމުން ފާޑުވެސް ކިޔާނެއެވެ.

ސްޕީޗަށް ވުރެ ބޮޑު ޖޯކަކަށް ވީ އެ ސްޕީޗުން ބައެއް އުނިކުރުމެވެ. މި ތަގްރީރަކީ ޔޫއެން އިން ލައިވްކުރި ތަގުރީރެއް ކަމަށް ވުމާއި އެކު އިސާހިތަކު ރައީސް އޮފީހުގެ އުކުޅުވެސް ހިފައިފިއެވެ. އެ ތަގުރީރުގެ ވީޑިއޯގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޓްވީޓެއް ރައީސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓުން ހިއްސާކުރުމަށް ފަހު އެ ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްލުމަކީ ރައީސް އޮފީހުން ކުރާ ޒާތަށް ވުރެ "ކުޅޭކުޅޭ" ކަމެއް ކަމަށް ބުނި މީހުން ވެސް އެހާ ގިނައެވެ. އަދި އެއީ ރައްޔިތުން ރައީސް އޮފީހުގެ އިތުބާރާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ރައީސް އޮފީހަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ވާހަކަދައްކަވާ އިރު ކޮންމެހެން އިނގިރޭސިބަހުން ވާހަކަދެއްކުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެވަރަށް ފަރިތަކަމާއި އެކު ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ނަމަ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދައްކަވަންވީނޫންތޯއެވެ؟ އަމުދުން ޤައުމިއްޔަތާއި ހުއްބުލްވަތަންގެ ވާހަކަ ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް ދައްކަވާ ބަޔަކު އެކަން އެހެން ކުރި ނަމަ މިކަހަލަ ލަދެއްގައި ބެދޭކަށް ނުޖެހުނީސްތޯއްޗެކެވެ. ލަދުގަންނަނީ އިނގިރޭސިބަހަށް ކޮށިވުމަކުން ނޫނެވެ. ލަދުގަންނަނީ އާއްމުންނަށް އޮޅުވާލަން އުޅޭތީއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ހާމަކަމުގެ މި ޒަމާނުގައި ވެސް ތިމާމެން ހާވާ ހަޑި ތިމާމެންނަށް ދައްކަން ނުކެރިގެން ތިމާމެން އެކަން ފޮރުވަން އުޅޭތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް