ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:37
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަވަނަ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަވަނަ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕީޖީން އަދި ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާ، މަޝްވަރާ ގެންދަނީ ކުރިއަށް
 
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް، ތަޅުމުގައި ވަކިވަކިން ވޯޓަށް އެހުމަށް ކޮމިޓީގައި ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވަނީ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ)ން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާކަމަށް، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު ވިދާޅުވީ، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އަދިވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީގެ މެމްބަރުން ދަނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް މުއިއްޒު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް، މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒު، ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް އައްޔަނުކުރެއްވި 22 ބޭފުޅުންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަކިވަކިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީންވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްވައެވެ.

އިދިކޮޅުގައި އޮތް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ގެންދަވަނީ، ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަލީ ހައިދަރާއި، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލްގެ އިތުރުން، އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދުގެ ނަންފުޅުވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދަނީ މަޖިލީހުން ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް