ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:25
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ސާޖިދާއަށް ވަޒިފާ ހަމަޖެއްސުން
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްގެ މެސެޖް: "މެޑަމްކަން ލިބުމަކީ ގަވާއިދުން ހާއްސަ ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން"
 
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަހުރި
 
ނޯޕޭ ލީވްގެ ދަށުން ސާޖިދާއަށް ލުއިދެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް

"މެޑަމްކަން ލިބުމަކީ ގަވާއިދުން ހާއްސަ ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން" ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މެސެޖްކުރަމުންދާ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސާޖިދާއަށް ވޭޖް އުސޫލުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވި މަގާމު ދިން މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ މެންބަރުންގެ ޒިންމާ މެންބަރުން ނުއުފުލާކަމުގައިވާނަމަ، ރައްޔިތުން ދެކޭ ހިސާބަށް މި މައްސަލަ މިހާރު ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ފުރަތަމަ އައި ހިސާބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބްރައީސް އަށް، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ މެސެޖްކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި މެންބަރުން މިކަމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވި ކަމަށް ވެސް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީގައި ވެސް މި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 197 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ގައި އޮތް މަފްހޫމަކީ ވަރަށް ސާފު މަފްހޫމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ދާންޖެހުމުން ދޭ ނޯޕޭލީވްގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ވަރަށް ހޭލުންތެރި ބައެއް. އެބޭފުޅުންގެ ހައްގުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެގެން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެސެޖް ފޮނުވާއިރު ސީދާ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާއެކު މެސެޖް ފޮނުވަމުންދަނީ އަޅުގަނޑު އެއް މެސެޖް ދަންނަވާލާނަން. "މެޑަމް ސާޖިދާއަށް ނޯޕޭ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ބޭރުން. އެންމެންނަނަށް އޮންނަންޖެހޭނީ އެއް އުސޫލެއް. މެޑަމްކަން ލިބުމަކީ ގަވާއިދުން ހާއްސަ ޝަރުތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވޭނަމަ ތި މެންބަރުންގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟"
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފަކު މެންބަރު ރޮޒައިނާއަށް ފޮނުވި މެސެޖް

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ވެރިޔާގެ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އިރު ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސްގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާ ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި، ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަކީ ރައީސްގެ މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ، ދައުލަތުން މުސާރަދޭ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އިރުގައި، އޭގައި ރައީސް އައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާ ފަރާތްތައް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގައި ރައީސްއާއި ނައިބްރައީސްގެ އަނިބަކަނބަލުން ލިޔެފައި ނޯންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފާނެ ކަމީ އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މިއީ ގާނޫނު ހަދާއިރު އަންދާޒާ ކުރާ ކަންކަން ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއް ކުރިން މެދުވެރިވެފައި ނުވާ ކަމަށް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮމިޓީން ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސް ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސްގެ އަނބި/ފިރިކަލުންނަކީ ސިވިލްސަރވިސްގައި ހިމެނޭނެ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ހިމަނަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި