ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:56
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސާޖިދާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސި މައްސަލަ
ސާޖިދާ އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން - މެންބަރު ޔައުގޫބް
 
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވެސް އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވެސް މިކަމާއި ރުހިވަޑައިނުގަންނަވާ
 
މިހާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވެސް ގުޅުއްވާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ވަޒީފައަށް އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށާއި، އެ ކަމަކީ މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް ސުޕަރ މިނިސްޓަރެއް އައުން ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސާޖިދާއަށް ވޭޖް އުސޫލުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވި މަގާމު ދިން މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މިއީ އާދައިގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއުޅެނީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަޒީފާއަކަށް ނަގައިގެން ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ ފެށުނު ހިސާބުން ވެސް މެންބަރުންނަށް ގުޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވެސް ގުޅުއްވާ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް އިތުރު ސުޕަރ މިނިސްޓަރެއް ލާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ އެތަނުގެ އެންމެ އާދައިގެ ވަޒީފާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަޑައިގަތަސް، އެންމެންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަަކީ އެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އެތަނުގައި ހުރި އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން ކަމަށެވެ. އޭގެ އަލިގަދަ ދަލީލަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވެސް އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވެސް މިކަމާއި ރުހިވަޑައިނުގެންނެވުން ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކުރައްވައިގެން، ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކޮށްފަ އިންކަމެއް. އެކަން ދަލީލުކޮށްދޭ އެއް ހެއްކަކީ މިނިވަންމުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ވަކި ގޮތަކަށް އޮތީމަ އޭގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހިފުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނޭ. އެއީ މޯރަލީ ވެސް އެކްސެޕްޓްކުރެވޭ ގޮތެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ޒިންމާދާރު ބޭފުޅު ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެބޭފުޅުން ބައްލަވަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެއީ އެފަދަ ބޭފުޅުން ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވޭ.
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސާޖިދާއަށް ވަޒީފާ ހަވާލުކުރި އިރު، ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 197 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ނަންބަރުގެ ދަށުން މި މަގާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ. މެންބަރު ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީއަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ގޮތުގައި އެއީ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސޭނެ މާއްދާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެ މާއްދާގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ފިރިން/އަނބިން އާއިލާއެކު ދިއުމަށް ބޭނުންވުން. އެއީ 4 އަހަރަށް ނޯޕޭ ލީވް ދީފައި އިން ބޭސިސް ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ. މި މާއްދާގައި މި ބުނަނީ އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފެއްގެ އަނބިމީހާގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ކާކުތޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރަނީ. ރައީސްއަކީ މުވައްޒަފެއްތޯ މިއީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް. ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނާއި ގަވާއިދުން ބޭރުން ދީފައި އޮތް ވަޒީފާއެއްކަން އެންމެންނަށް ސާފުވެގެން އެބަދޭ.
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ މަގާމުގައި މިއަދާ ހަމައަށް ހުންނެވިއިރު، ލިބުނު ތަމްރީނާއި އަދި އެނގިފައި ހުރި އެއްޗެއް އެނގިފައިހުރީ ހަމައެކަނި އެ ކަމަނާއަށް ކަމަށެވެ. އެ ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނަވާ އެ ހުރިހާ ދުވަހު އެތަނަށް އައި ލިބުނު ހުރިހާ ތަމްރީނުތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން އެކަންކަމުގެ އިތުރު ފުރުސަތާއި ތަމްރީނު ހޯއްދަވާފައިވަނީ ވެސް އެކަމަނާ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ އެކަމުން ހާމަކޮށްދެނީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ކަންކަމަށާއި، މިއަދު ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ދެން ވަޑައިގެންފިނަމަ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ވެރިއަކީ ހެލްތު މިނިސްޓަރުތޯ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެެރެއިން އެންމެ އިސްވެރިއަކީ ޕަރަމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީތޯ ނުވަތަ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންތޯ، މި ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގެ މާހައުލު ބިރުވެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި ތެދުވެ، އިސްލާހުކޮށް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް