ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ސާޖިދާއަށް މަގާމު ހަމަޖެއްސުން
ސާޖިދާއާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލަން ކުއްލި މައްސަލައެއް
 
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ނުލިބޭ ލުޔެއް ސާޖިދާއަށް ވަކި ލިބިގެން ނުވާނެ
 
ނުޒޫފުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ކޮމިޝަނަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވޭ
 
އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސިވިލް މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކޮށްފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދަށް ނޯޕޭ ހަމަޖައްސާ، އެ މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެކަމަނާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމަށްފަހު، އެކަމަނާ ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް، އެ މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާތީ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ އެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޔައުގޫބް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާއިން ގާނޫނު ކުރިމަތީގައި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ގާނޫނު ހިންގުމުގައި ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ހަމަހަމަ މީހެއްކަމާއި، ގާނޫނޫން ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބިދިނުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ހައްގެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުހައްމަދު ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް 4 އަހަރުގެ ނޯޕޭ ލީވް ނަގާ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ނެންގެވުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން 28،000ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސިވިލްސަރވިސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން އެކި ގޮތްގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސިވިލް މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ 2 މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން އެކަމަނާއާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ދެއްވާފައިވާ އިންޓަރވިއުއެއްގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަވެސް އެކަމަނާ ވަޒީފާގައި ހުންނަވާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނިންމަވާނީ އެކަމަނާ އަމިއްލަފުޅަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ފުރިހަމައަށް ތަރުތީބުވެގެން މަަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކޮމިޝަނަކަށްވިނަމަވެސް، އެކަމަނާ މަގާމުގެ ނުޒޫފުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން، ކޮމިޝަނަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފަސްޓްލޭޑީއަށް ހާއްސަކުރައްވައިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގަވާއިދުގެ ރޫހާ ހިލާފަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ވަކިގޮތަކަށް މާނަކުރައްވާ އަދި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނާއި ހިލާފު އަމަލެއްކަމަށެވެ.

އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ދޭދޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ނުގެންގުޅޭ މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރެވިފައި އޮންނަންވާ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ، މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންތަކަށް އިސްކަންދޭ، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހެޔޮބަދަލު ލިބިދެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ގާއިމްކޮށް، ހަމަހަމަކަން ކުރިއަރުވައި، ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސްކޮމިޝަނުން ކަމުގައި ވިޔަސް، މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތަށް ބަލައި، ނިންމާފައިވާ ނިންނުމަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިވިލްސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 197 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި 3 ހާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ހާލަތަކަށް އެކަމަނާގެ ނޯޕޭލީވް ޝަރުތު ހަމަނުވިނަމަވެސް، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނޯޕޭލީވް 4 އަހަރަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން ސިވިލް ސަރވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މީގެކުރިން އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ގޮތަށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި ސިވިލްސަރވިސްއާއި ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހައްދަވާ އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި 7 ޑިސެމްބަރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު، މި މައްސަލައަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ވުޖޫދުވިފަހުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއް މިފަދަ މަގާމަކަށް އައި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުގައިވިޔަސް، އެ ނިންމުމަކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް، ގާނޫނު އަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި 20 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިވިލް ސަރވެންޓުންނަށް ނަފްސާނީ އަސަރުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވެންޓަކަށް ދިމާވި ކުއްލި ހާލަތަކާއި ގުޅިގެން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލައިިދިނުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް، ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ލުއި ދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ކެނޑެން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން މުވައްޒުންނާއި މެދު ތަފާތުނުކުރުމަށް ގާނޫނުގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ދައުލަތުން އެލަވަންސެއް ދޭންވާނެކަމަށާއި، އެ އެލަވަންސަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުސާރައަކީ ދައުލަތުންދޭ މުސާރައަކަށްވާއިރު، އެކަމަނާ އަދާކުރައްވަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކެއް އޮންނަ އިރު، ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުސޫލުން ހެލްތު ނުވަތަ އެހެން މިނިސްޓްރީއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނަމަ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ އެތަކެއް ސަބަބުތަކެއް ހުރުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިވިލް ސަރވެންޓުގެ ހައްގުގައި، އެކަމަނާއާއި ސިވިލް ސަރވިސްއާ ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައިގައި ގޮވާލާފައެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 25 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 21 މެންބަރުން ވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 4 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް