ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:53
ފާތުމަތު ފިލްޒާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލާ ޖެނެރަލް
ފާތުމަތު ފިލްޒާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލާ ޖެނެރަލް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ތިނަދޫ ސިޓީގެ މައްސަލަ
ފިލްޒާ ވިދާޅުވަނީ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން، ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވެން ނެތް ކަމަށް
 
ގދ. ތިނަދޫ އަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި އޮގަސްޓު 31 ގައި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ތަންނުދޭތީ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރީގެ ތިނަދޫ އަކީ ސިޓީއަކަށް ހެދެން ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ފިލްޒާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި އޮތް ރަށު ކައުންސިލަށް ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިދޭ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރުތައް ވަގުތުން ދިނުމަށް ކުރި އިދާރީ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ވަނީ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ހޯމަ ދުވަހު ނިންމެވީ ތިނަދޫގެ ކައުންސިލަށް، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިދޭ ކަމަށެވެ.

އެ ނިންމުމާއެކު އެ މައްސަލަ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ކައުންސެލާ ޖެނެރަލް ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުއްވި ލަފާގައި ވިދާޅުވީ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ގާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުގެ ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން ރަށެއް ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް، އެ ސިޓީ ހިންގާނީ ރަށު ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމުގައި ފިލްޒާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ ހާލަތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ބަދަލުކުރަން ގާނޫނުން ބާރު ނުލިބޭތީ، އެ ރަށުގައި އޮންނާނީ ރަށު ކައުންސިލެއް ކަމަށް އެ ލަފާގައި ވެއެވެ.

އެއާއެކު، ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމެޓީގައި މެންބަރުން ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނުނަށް އިސްލާހެއް ގެނައުމަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި އެ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް އެ އިސްލާހު ގެންނާނެ ކަމަށް މުގައްރިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ އަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި އޮގަސްޓު 31 ގައި އެވެ. އެ ނިންމެވުން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އިއުލާނު ކުރެއްވީ އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް