ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:25
މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި ބޭސް އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން
މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި ބޭސް އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެޗްޕީއޭގެ ބޭފުޅުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެޗްޕީއޭ
މަނާކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ގެއްލުންވެގެން އަދި ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ނުވޭ: ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ހުރި ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން ކުޑަކުދިންތަކެއް ވަނީ މަރުވެފައި
އެލާގޯ އަކީ ބޭސް ސިޓީއަކާ ނުލައި ވެސް ގަނެވޭ ބޭހެއްކަމުން ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ކުދިން އެ ބޭސް ބޭނުން ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި ދަތިތަކެއް
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް މާއްދާތައް ކަމަށްވާ "ޑައިއެތިލީން ގްލައިކޯލް" އަދި "އެތިލީން ގްލައިކޯލް" ހުރުމުން ބޭސްތަކެއް ވަނީ ބޭންކޮށްފައި

ނުރައްކާތެރި މާއްދާއެއް ހުރެގެން މަނާކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ ސަބަބުން އަދި މިހާތަނަށް ކުޑަކުއްޖަކަށް ގެއްލުމެއް ވެގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް މާއްދާތަކެއް ހުރުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯޓްރީން އުފައްދާ ބޭސް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވަނީ ބޭންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ބޭހުގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް މާއްދާތައް ކަމަށްވާ "ޑައިއެތިލީން ގްލައިކޯލް" އަދި "އެތިލީން ގްލައިކޯލް" ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް އެޗްޕީއޭ އާއި އެމްއެފްޑީއޭ އަދި ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެޗްޕީއޭގެ ދަށުން ހިންގާ އެމްއެފްޑީއޭގެ ސީނިއާ ފާމަސިސްޓް އައިޝަތު ޖަލީލާ ވިދާޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެ ކެމިކަލްއާ ގުޅޭގޮތުން އެލާޓެއް ނެރުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއިރު އެ ކެމިކަލްއަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީއެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން އެ ކެމިކަލްގެ އެލާޓް ނެރެން ފެށުމުން ރިސޯސަސް މަދު ގައުމުތަކުގައި ވެސް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ހެދި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ،

ޖަލީލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްއެފްޑީއޭއިން މިހާރު ޓެސްޓް ކުރާ މެތަޑް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އާއްމު ކުރީ މިއަހަރުގެ 31 އޮކްޓޯބަރުގައި ކަމަށެވެ. އެއާއެކު 6 ނޮވެމްބަރުގައި ޓެސްޓުތައް ހަދަން ފަށާފައިވާއިރު އޭގެ ކުރިން ބަލަމުން އައީ އެލާޓުތަކުގައި ހިމެނޭ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް އަޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ބްރޭންޑުގެ ބޭސްތަކުގައި އެ ކެމިކަލް ހުރިކަން ނޭނގޭކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެލާގޯ ބްރޭންޑުގެ ބޭހުގައި މި ކެމިކަލް މާއްދާތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ބޭހުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުޅި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު ބޭހުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޖަލީލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، ބޭރު ގައުމުތަކުގައި މި ކެމިކަލްގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުދިން މަރުވެފައިވަނީ ކިޑްނީ ފެއިލްވެގެން ކަމަށާއި އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 24 ގަޑިއުރު ތެރޭގައި ކުޑަކަމު ނުދެވުމާއި ބަނޑުގައި ރިއްސުމާއި ހޮނޑުލުން ފަދަ އަލާމާތްތައް ހިމެނޭއިރު މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކޭސްއެއް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލީލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ބޭހަކީ ބޭސް ސިޓީއަކާ ނުލައި ވެސް ގަނެވޭ ބޭހެއްކަމުން ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ކުދިން އެ ބޭސް ބޭނުން ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ސިމްޕްޓަމްސްތަކުގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް އަދި ހޮސްޕިޓަލަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝެއާ ކޮށްފައި ނުވޭ. އެގޮތަށް އެއްވެސް ކޭސްއެއް ޝެއާ ކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން އާސަންދައިން އެ ކުއްޖާއަށް އެ ބޭސް ޕްރިސްކްރައިބްކޮށްގެން ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ. މިއީ އިންވެސްޓިގޭޝަން ރާވާފައި އޮތް ގޮތަކީ.
އެމްއެފްޑީއޭގެ ސީނިއާ ފާމަސިސްޓް ޖަލީލާ

ޖަލީލާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ އެހެނިހެން ބޭސްތަކުގައި "ޑައިއެތިލީން ގްލައިކޯލް" އަދި "އެތިލީން ގްލައިކޯލް" ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓުތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރެންޑަމްކޮށް ރާއްޖޭގެ މާކެޓުން ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ޓެސްޓް ކުރަމުންދާނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް