ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:15
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީޤް
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީޤް
މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އިސްތިސްނާކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެދިއްޖެ
 
ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓް އޯވަރޑްރޯވި މިންވަރު އެއްކޮށް ސެކިއުރަޓަރައިޒްކުރުމަށް ނިންމާފައިވޭ
 
އެމޯޓައިޒިންގ ބޮންޑުގެ ކޫޕަން ރޭޓަކީ އަހަރަކަށް 2.5 ޕަސަންޓް

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އިސްތިސްނާކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އިސްތިސްނާކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝަފީގެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ 26 އެޕްރީލް 2020 ވީ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އެދުމުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މައްދާގެ (ހ) (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ އިސްތިސްނާއެއް ދެއްވާފައި ކަމަށެވެ. މި އިސްތިސްނާއަށް އެދިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްކަމުގައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ކުރިމަތިވުމުން ކަމަށެވެ.

އަދި ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތު ފިލައިގެން ގޮސްފައި ނުވާތީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިސްތިސްނާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ އިރު، މިހާރު ނިންމާފައިވާގޮތުން އިސްތިސްނާގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 31 ޑިސެމްބަރު 2023ގައި ކަމަށެވެ. އިޤްތިސާދީ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 2022 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރިއަލް ޖީޑީޕީ ވަނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ހުރި މިންވަރު ފަހަނައަޅައި ގޮސްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން 2022 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރުވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މިހާރު ނެތުމުން 1 ޖެނުއަރީ 2024ން ފެށިގެން އެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) (ރ) އަދި (ބ) އިސްތިސްނާކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވާ، ޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް އިއާދަކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ޕްލޭންގައި ރާވާފައިވާ ފަދައިން އިސްތިސްނާގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓް އޯވަރޑްރޯވި މިންވަރު އެއްކޮށް ސެކިއުރަޓަރައިޒްކޮށް އެމްއެމްއޭއިން ސަރުކާރަށް އިޝޫކުރާ ދިގުމުއްދަތުގެ ބޮންޑަކަށް ބަދަލުކުރަން ރާވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑިސެންބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް އޯވަޑްރޯވެފައި ހުންނަ މިންވަރު ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރަށް އިޝޫކޮށްފައިވާ 50 އަހަރުގެ އެމޯޓައިޒިންގ ބޮންޑަކަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި އަދި މި ބޮންޑުގެ ކޫޕަން ރޭޓަކީ އަހަރަކަށް 2.5 ޕަސަންޓް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 2021 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވެއެވެ.

އަދި 2202 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޕަބްލިކް ބޭންކް އޯވަޑްރޯ ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ ލިމިޓަކީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް އޯވަޑްރޯވެފައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު، އޯވަޑްރޯވެފައިވާ ބެލަންސުން އަހަރަކަށް 0.1 ޕަސަންޓްގެ ރޭޓުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން އިންޓްރެސްޓް ޗާޖުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް