ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 06:46
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފު
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމަށްވުރެ ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް މިވަގުތަށް އެބަހުރި: ޔާސިރު
 
ފައިސާ ނުލިބޭ މަޝްރޫއެއް ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށްވުރެ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުން މިވަގުތަށް މުހިންމު
 
ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން އަންނަ މަޝްރޫޢުތައް އަލުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބެއް އެކުލަވާލާ އެމަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
އެމަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު މިވަގުތު ފެށުމަށްވުރެ މިހާރު ފަށާފައިހުރި މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް އެގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުން މާމުހިންމު ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް ނިންމާ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު ވަނީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު މަޝްރޫޢު އުނިކޮށްފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އެމަޝްރޫޢަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މުހިންމު ވައުދެކެވެ. އެހެންއެކަން އޮއްވާ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކޮމިޓީން އެމަޝްރޫޢު އުނިކުރުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުރި ސަބަބު ސާފުކޮށްދެއްވަމުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔާސިރު ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި މަރުހަލާގައި މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވުނުކަމަށެވެ.

އަދި އެމަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓީގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން އެކަން އޮއްވާ ފައިސާ ހަމަނުޖެހި އޮތް މަޝްރޫޢެއް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށްދިޔުމަށްވުރެ މިހާރުވެސް ހިންގަމުން އަންނަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން މުހިންމުކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރަށްރަށުގައި ހިނގާ ޕީއެސްއައިޕީ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދަވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި މިސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ މަޝްރޫޢުތައް އެގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެބޭފުޅުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޕްރައިރަޓައިޒް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. ކުރިން ކެމްޕެއިންގައި ވިދާޅުވީ އެހެން ވާހަކައެއް. ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ނުހިއްޓުވާނެކަމަށް. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރ އެބަވިދާޅުވޭ މަޝްރޫޢުތައް ޕްރައިރަޓައިޒް ކުރައްވާނެކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހައަކީ މިވަގުތަށް މުހިންމުކަންކަމަށް އިސްކަންދެއްވަން. މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމު ޕްރޮގެކްޓަކީ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކައިގެން އެކަން ކުރުމެއް ނޫން. އޭގެ ބަދަލުގައި ހިންގަންޖެހޭ މާ ބައިވަރު މުހިންމު އަސާސީ ކަންކަން އެބަހުރި ކުރަން.
ކުޅުދުއްފުށި އިތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޔާސިރު އަބްދުލްލަތީފު

ޔާސިރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުރަސްނާޅާނެކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު އައު މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ތާއީދުނުކުރެވޭކަމަށެވެ.

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ހުޅުމާލެ ވަރުގެ 3 ތަން ހިއްކުންކަމަށާއި އެތަނުގައި 75،000 އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނާފައިވާއިރު އެއީ އަނެއްކާވެސް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑު އާބާދީއެއް ތޮއްޖެއްސުންކަމަށް ޔާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް