ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 19:19
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން
އެމްޑީޕީގެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ
 
"ފެހި ތަނަވަސް މާލެ" ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ސޯސަން ޖަގަހަ ކުރިމަތީގައި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރޮޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުން އާދިއްތަ ދުވަހު އޮންނާނެކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ކުރިން ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެ އެވެ. ނަމަވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެރޭގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ކެންސަލުކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ "ފެހި ތަނަވަސް މާލެ" ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ސޯސަން ޖަގަހަ ކުރިމަތީގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މާލޭގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލްގެ 3 ދާއިރާތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރަައިމަރީއަށް، ދާއިރާއަކުން އެކަކު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާތީ ވޯޓަކާނުލައި ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓު ދޭން އެޕާޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެ ޕާޓީން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމް އެކަންޏެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި މިހާރު މެމްބަރަކު ނެތް ދާއިރާތައް ކަމަށްވާ؛ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ، އަދި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަންވެސް ހުށަހެޅުއްވީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް އެންމެ ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް އިވެނީ ގޯހެއް ހެދިއްޖެ ކަމަށާއި، މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަންވެއްޖެކަމުގެ އަޑުތައް - ޝާހިދު
ކައުންސިލްތަކަށް ބިރު ދައްކާތީ، އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ