ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:54
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވުން
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 50 މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރިޒާވް ކޯޓާގެ ތެރެއިން: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
 
ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުން އެއީ ހަމައެކަނި އުމްރާނީ ގޮތުން އަންނަ ކުރިއެރުމެއް ނޫން
 
ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ހައްޖު ކޯޓާއަކީ ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި މީހުން ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓާތަކެއް

އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 50 މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރިޒާވް ކޯޓާގެ ތެރެއިން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އަބަދުވެސް ހައްޖު ކޯޓާއިން ފަންސާހަކަށް ޖާގަ ރިޒާވްކޮށްފައި އޮންނަ ކަމަށާއި، ބައެއް ފަހަރު މިއަދަދު އިތުރުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިޒާވްކޮށްފައިވާ ހައްޖު ކޯޓާއަކީ ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި މީހުން ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓާތަކެއްކަމަށެވެ.

ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަކި ޕަސެންޓެއް މިއިންނަނީ ދީފައި. އަބަދުވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އޮވޭ ރިޒާވްކޮށްފައި ޚާއްސަ ހާލެއްތަކަށް އަބަދުވެސް 50 އަކަށް ޖާގަ. ބައެއް ފަހަރު އެއަށްވުރެ އިތުރުވޭ. ނަމަވެސް ކިޔުއާ ގުޅޭ ޖާގަތަކެއް ނޫން އެއީ. އެއީ ސަރުކާރުން އެވަގުތެއްގައި ހާލަތެއްގައި ކަނޑައަޅާ ކަމަކަށް ބާއްވާފައި އޮންނަ އެމަޖެންސީ ހާލަތެއް ހާލަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ. އޭގެ ތެރެއިން މިފަހަރު މިފޮނުވަނީ 50 މީހުން ހައްޖަށް. ދެން ﷲގެ ހެޔޮ ރަހުމަތްފުޅުން އަދި ރައީސް ކޯޓާ އިތުރު ކުރުމަށް ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްކާއި އެކުރައްވާ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން ކޯޓާ އިތުރުވެއްޖެކަމުގައި ވަނީނަމަ މިހާރު އޮތް ކިޔުއަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު

ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުން އެއީ ހަމައެކަނި އުމްރާނީ ގޮތުން އަންނަ ކުރިއެރުންނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިންސާނާއަށް ފިކުރީ، ރޫހާނީ، މާތްތަރަބަވީ ގޮތުން އިންސާނާއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކީ ވެސް ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅު ވިސްނުން މީހެއްގެ ކިބައިގައި ބިނާކުރުމާއި އޭނާއަކީ ތާހިރު ރަނގަޅު މީހަކަށް ހެދުމާއި، ވަށައިގެންވާ އެމީހާގެ ދިރިއުޅުން އުމްރާނީ ގޮތުން ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތަކުން ކޮށްދޭނެ އެންމެ ހިތްގައިމު މަސައްކަތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ދަތިކޮށް އުޅޭ ރައްޔިތުން އުޅޭ ކަމަށާއި، ހައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުން އުޅޭ ކަމަށެވެ.

ހައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1000 ފަގީރުންނަށް ހިލޭ ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަކީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ދާއިމަށް ރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމަކީ ކުރާ އުންމީދެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހައްޖު ކޯޕޮރޭޝަން ތަރައްގީކުރެވި، އެހެންކަންތައްތަކަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގާއިމްކޮށް، ފައިސާ އިތުރުކޮށް، ފަރުޟު ހައްޖު ކުރަން ދާން ބޭނުންވާ ފަގީރު މީހާއަށް ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ މަގު ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުުރުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް