ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:17
އެމްއޭސީއެލްގެ މެރިޓް އެވޯޑް ލިބުނު ދަރިވަރުންނާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާއި ސީއެޗްއެސްއީގެ ޕްރިންސިޕަލް
އެމްއޭސީއެލްގެ މެރިޓް އެވޯޑް ލިބުނު ދަރިވަރުންނާއެކު އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާއި ސީއެޗްއެސްއީގެ ޕްރިންސިޕަލް
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލް މެރިޓް އެވޯޑް
އެމްއޭސީއެލްގެ މެރިޓް އެވޯޑު ސީއެޗްއެސްއީގެ 4 ދަރިވަރަކަށް
 
މި އެވޯޑު ދެނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން 2 ދަރިވަރުންނަށް
 
މި އެވޯޑާއެކު ދަރިވަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕްގެ އިތުރުން ޑާޓާ ޕެކޭޖް އަދި ކޮންމެ މަހަކު 2000 ރުފިޔާ ދޭނެ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެރިޓް އެވޯޑު ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ)ގެ ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް ދީފިއެވެ.  

މި އެވޯޑަކީ އެމްއޭސީއެލްގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ސީއެޗްއެސްއީގެ ގްރޭޑް 11 ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދެ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑާއެކު ދަރިވަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕްގެ އިތުރުން، ޑާޓާ ޕެކޭޖް އަދި ކޮންމެ މަހަކު 2000 ރުފިޔާގެ އެލަވެންސެއް އެއްއަހަރު ދުވަހަށް ލިބިގެންދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އެވޯޑު ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް އެމްއޭސީއެލުން ހިންގަމުން އަންނަ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި އެ ދަރިވަރަކު ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ދާއިރާއަކުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިވެގެންދެއެވެ.

ސީއެޗްއެސްއީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މެރިޓް އެވޯޑު ލިބުނު ހަތަރު ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުހައްމަދެވެ. މިއަހަރު އެވޯޑު ހާސިލްކުރީ:    

  1. އިބްރާހީމް ރިފާއު
  2. ހަސަން ލާޔާން މުހައްމަދު
  3. އަފާފް އަހުމަދު މުސްތަފާ
  4. އައިޝަތު އީޝަލް އަހުމަދު އަސްލަމް

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މެރިޓް އެވޯޑަކީ އެ ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމް ކުރިއެރުވުމަށް ކުންފުނިން ކުރާހޭދައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމުގައި އައު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ވީއައިއޭގައި މިވަގުތު ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއެކު އެކަމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާއިރު ކުރިމަގުގައި ސީއެޗްއެސްއީން ކިޔަވައި ނިންމާ ދަރިވަރުން އެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ކުންފުނީގައި ހުރި ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކުރެވޭ އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފްކުރެވި އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސީއެޗްއެސްއީގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިޝަތު ޞަފޫރާ ވަނީ މިއީ އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުންފުންޏަކުން އިސްނަގައިގެން އެފަދަ އެވޯޑެއް ދެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވެފައި، އެ އެވޯޑު ތައާރަފްވެގެން ދިއުމުން އެވޯޑު ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ކިޔެވުމާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލް މެރިޓް އެވޯޑުގެ އިތުރުން އެ ސްކޫލުގެ ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑަށް ފައިސާގެ އިނާމު އެމްއޭސީއެލް އިން މިއަހަރުން ފެށިގެންދަނީ ދެމުންނެވެ. އަދި މިކަން 3 އަހަރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އެމްއޭސީއެލް އާއި ސީއެޗްއެސްއީއާ ދެމެދު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް