ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:26
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާ ސިފައިން
ރައީސް މުއިއްޒު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެބިނެޓުގައި އިންނަވައިގެން ގެނައި ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހޯދަންޖެހުމުން އެ އުޅުއްވަނީ ނުފެނިގެން - ޝަހީމް
 
ރައީސް މުއިއްޒު އުނބަށް ޖައްސަވައިފިކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވި
 
ކުރީ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ އެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި
 
މޯދީއާއެކު ވެވެޑައިގެންނެވި އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި

މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެބިނެޓުގައި އިންނަވައިގެން، ފާސްކޮށްގެން ގެނައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހޯދަން ޖެހުމުން، އެ ބަޔަކު ނުފެނިގެން އުޅުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމުގެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބުދަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަކީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއެކު އަޑިނޭނގޭ އެއްބަސްވުންތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުންތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާއި ސިޔާދަތު ގެއްލި، ދިވެހި ދިދައާއި ގައުމު ދިވެހިންނަށް ގެއްލޭފަދަ އެއްބަސްވުންތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަވައިގެން އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ހަތިޔާރުއެޅި ސިފައިން ހާހުން އެބަތިބިކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ ހުރިހާ ސިފައިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކޮޕް28ށް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އިންޑިއާގެ އެތައްހާސް ސިފައިންނެއް ރާއްޖެއިން ބޭލުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށް ވެސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ކަމަށް މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި ހާހުންތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މޯދީއާއެކު ވެވެޑައިގެންނެވި އެއްބަސްވުން ހާމަކުރެއްވުމަށް މެންބަރު ޝަހީމް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނ،ީ ކޮޕް ސަމިޓަށް ވަޑައިގެން ބައްދަލުކޮށް އެވީ އެގްރީމެންޓްގެ ކޮޕީ ދޭށޭ! މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ދޭށޭ! ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރާށޭ! އަދި އިންޑިއާއާ އެކު ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަޑިނޭނގޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިލްކުވެރިކަމާއި، އިސްތިގުލާލާއި، މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ފަދަ އެގްރީމެންޓެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ އެގްރީމެންޓް ހާމަކުރާށޭ! އެ އެގްރީމެންޓްގެ މާއްދާތައްވެސް ހާމަކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކާށޭ! މިއީ ސަމާސާ ވާހަކައެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބުވެގެން އަށާރަ ދުވަސް ވިއިރުގައި ތިބީ ކިތައް އިންޑިއާ ސިފައިންނެއްތޯ ނުބުނެވޭ.
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް

މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ވެގެން އުޅޭގޮތަކީ އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންނަން ފާސްކުރީ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެބިނެޓުގައި އިންނަވައިގެން ކަމަށް ވުމެވެ.

މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަފުޅަށް ކެބިނެޓުގައި އިންނަވައި ފާސްކޮށްގެން ގެނައި ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ހޯދަން ޖެހުމުން، ދެން އުޅެންޖެހޭނީ ނުފެނިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ވެރިކަމުގައި 18 ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު، ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލެއް ދެންނެވުމުން އަދި ތިމަން މަނިކުފާނު ޖެހޭނީ ކިހާބައެއް ތިބިތޯ ބައްލަވަން ކަމަށް ވިދާޅުވުން ކަމަށެވެ.

މިއީ މީދާ ހޯދަންތަ މި އުޅެނީ ހޮރުހޮރަށްވަދެތިބި؟ މިއި ދިވެެހިރާއްޖޭގައި ހަތިޔާރާއެކު އުޅުނު ސިފައިންގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ނުފެނިގެން. އަށާރަ ދުވަސް ވިއިރު އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކުން ނޭނގުނު. ކޮންމެ ދުވަހަކު އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް އަށާރަ ދުވަސް ވަންދެން ގައުމުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާފައި ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރީމަ ބުނީ، އަދި ޖެހޭނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބަލައިލާށޭ. ރޮއިޓަރސްއަށް އިންޓަރވިއު ދީފައި ވިދާޅުވީ އެބަތިބި ހާހުން މިތާނގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބިކަމަށް.
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް

މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާއަށް އޯގާތެރި ބައެއް ކަމަށާއި، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާއަށް އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެފަދަ ވެރިޔަކު އިންޑިއާގައި ހުރިކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެއިރެއްގައި އެ ހުންނަވާ ވެރިޔަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންދެކެ ލޯބިވާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ބައެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މެދު އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ވެރިން ހިތްތައް ކަޅުވެ، ނަފުރަތު އުފެދޭ ފަދަ ވާހަކަ އެގޮތަށް ދެއްކެވުމުން އެއީ އުނބަށް ޖެހުން ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ރައީސް މުއިއްޒު އެ ހުންނެވީ އުނބަށް ޖައްސަވައިގެން ކަމަށާއި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއެކު ވެވަޑައިގެންނެވި އެއްބަސްވުމަކާއި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަަދާއި ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ވިދާޅުވި އެއްބަސްވުންތައް ވެސް ހާމަކުރެއްވުމަށް މެންބަރު ޝަހީމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް