ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:40
އަރބަންކޯގެ ހެޑް އޮފީސް
އަރބަންކޯގެ ހެޑް އޮފީސް
އަރބަންކޯ
ފްލެޓުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް
ކޭ-ޕާކު، ސީ-ލައިފް އަދިވެސް ފްލެޓުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
އާބަންކޯއަށް އިތުރު ވިޔަފާރިތައް ޖަނަރޭޓްކޮށް، އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
ޕްރޯ މޯލްޑިވްސްގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރަމުންގެންދާނަން
 
ފްލެޓުތަކާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވޭ

ކޭ-ޕާކު، ސީ-ލައިފް އަދިވެސް ފްލެޓުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އާބަންކޯގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަޒުލް ވިދާޅުވީ، އެޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ފްލެޓުތަކާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އާބަންކޯއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ހައްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފަޒުލް ވިދާޅުވީ ޕްރޯ މޯލްޑިވްސްގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރަމުންދާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ހެވާލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެކިއެކި ދިމަދިމާލުގައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް. މިއަދު ސަރުކާރާއި ހަވާލުވެގެން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނޫނިއްޔާ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އަންނަމުން އައި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން މިފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަން. މީގެ ތެރޭގައި ސީލައިފްގެ މައްސަލަ، ކޭ-ޕާކުގެ މައްސަލަ މީގެ އިތުރުން ވެސް މިހެން ހުރި އިޝޫތައް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އާބަންކޯގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފަޒުލް ވިދާޅުވީ ލޭންޑްގެ ވެލިއު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުންފުންޏަށް ލޭންޑް އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރާއި މަޝްވަރާކޮށް، ކުންފުނި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިތުރު ވިޔަފާރިތައް ޖަނަރޭޓްކޮށް، އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ފަޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް އާބަންކޯ އޮތީ ސްޓޭބަލްކޮށް ކަމަށެވެ.

ކޭ-ޕާކު އަދި ސީލައިފުން އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނީގެ ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ފައިސާއަށް ހިޔާނަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ މައްސަލަތައް ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް