ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:40
ދައުރު ދިގުދައްމާލަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
ދައުރު ދިގުދައްމާލަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ދައުރު
މަޖިލީހުގެ ދައުރު 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
 
މިއީ މި ދައުރު ދިގު ދައްމާލަން ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަހަރު
 
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ފާސްކޮށްފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަން ބުދަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ރިޔާސަތުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ. މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިދައުރު މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރުމާމެދު މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން ފާސްވީ ވޯޓު ދެއްވި 43 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ދިގުދަންމާލަން ނިންމާފައި ވަނީ 2024ގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާއި އަދި އެ ނޫންވެސް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ހުރުމުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

މިހާރު މަޖިލީހުގެ ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހުރީ އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތާއި އައު ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ
އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ބަންދުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު - މެންބަރު ހަލީމް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ